Vnitřní řád ŠJ

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Vnitřní předpis organizace k zajištění bezproblémového chodu školní jídelny, řídí se zákonem  343/ 2007 Sb., vyhláškou č. 272/2021 Sb. a novelizovaným zněním vyhlášky č. 107/2005 Sb., navazuje na Školní řád a Řád školní kuchyně.

Výdejní doba školní jídelny:

                                        10.45 – 11.15  – výdej do jídlonosičů 

                         11.25 – 13.45  – výdej obědů pro žáky a zaměstnance

           Úřední hodiny pro placení stravného a objednání stravy v recepci školy

                                po – pá 7.00 – 10.00hod a 11.30 – 15.00hod.

Školní jídelna vaří ve dnech školního vyučování v době pobytu žáků ve škole. 

Přihlašování ke stravování – provádí strávník /nebo rodič/ odevzdáním vyplněné přihlášky a  zakoupením stravovacího čipu /záloha 20,– Kč/ v recepci školy.

Výběr oběda, odhlašování a přihlašování: obědy se přihlašují a odhlašují 24 hodin předem ve stravovacím systému prostřednictvím webové aplikace www.skolaonline.cz, nebo na telefonním čísle 702 091 443 do 12h předcházejícího dne, nejpozději však do 8h aktuálního dne. Za přihlášky a odhlášky zodpovídá strávník (zákonný zástupce) sám. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají. 

Stravovací čip platí po celou  dobu školní docházky, při jeho ztrátě musí tuto skutečnost strávník nahlásit, čip bude  zablokován a je nutné si koupit nový. Obědy se bez čipu nevydávají. Pouze ve výjimečných  případech, pokud čip strávník zapomene, bude mu vydán na recepci školy náhradní lístek, který odevzdá u výdejního okénka. Tento náhradní lístek lze vydat maximálně třikrát. 

Stravné se platí zálohově  buď hotově na celý měsíc dopředu (při objednání) podle výše stravného v dané kategorii, nebo prostřednictvím inkasa z účtu (částka inkasa se řídí počtem varných dnů v měsíci a zůstatkem konta strávníka)

 V případě placení inkasem je nutné, aby si rodič zřídil u svého  peněžního ústavu svolení k inkasu ve prospěch účtu školy 115-7622890257/0100. Záloha na obědy se z účtu strhne mezi 20. až 25.dnem předcházejícího měsíce. Strávníci, platící z účtu, budou mít tedy počátkem měsíce obědy automaticky přihlášeny – na celý měsíc oběd č.1. Je tedy nutné obědy přihlašovat a odhlašovat přes internet podle vaší potřeby hned v prvních dnech měsíce. V případě neprovedených plateb z účtu je nutné neprodleně uhradit nedoplatek v recepci školy nebo příkazem na účet školy a to nejpozději do týdne. Pokud zákonný zástupce obědy ani po výzvě neuhradí, nebudou  dítěti obědy vydávány.

 

Dle platné vyhlášky žáci nemají nárok na dotovaný oběd v době nemoci, pouze první den nemoci je možné oběd odebrat /do jídlonosiče/, pokud nemohl být včas  odhlášen, další je nutné odhlásit. Pokud nebude oběd odhlášen v době nemoci, bude muset zákonný zástupce dítěte doplatit  provozní a mzdovou režii oběda (plnou cenu).

Dietní stravování ve školní jídelně: Zákonný zástupce dítěte doloží vyjádření praktického lékaře o příslušné indikaci k dietnímu způsobu stravování – druh diety. Při výdeji obědů nahlásí vychovatelka, učitelka, dietu a příjmení dítěte vydávající kuchařce a vychovatelka, učitelka, oběd osobně předá dítěti. Nedružinové děti nahlásí vydávající kuchařce příjmení samy a oběd si přeberou samy. Cena oběda pro dietní stravování se řídí rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

Výše stravného pro školní rok 2022/2023 byla stanovena dle kategorií věku strávníka:  I. skupina (do 6 let) 28,– Kč , II. skupina (7 – 10 let) 30,– Kč ,III. skupina (11 – 14 let) 33,– Kč ,IV. skupina (15 a více) 35,- Kč .Školní jídelna zařadí strávníka od nového školního roku do vyššího stupně tehdy, pokud dovrší ve školním roce 2022/23 (od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2023)  věk 7, 11, nebo 15 let. 

Povinnosti žáků ve školní jídelně: 

Vstup do školní jídelny je povolen přezutým žákům v doprovodu dozorujících pedagogů, nebo pracovnic školní jídelny. Žáci neodnášejí vydané jídlo z místnosti, je určeno ke konzumaci v jídelně (s výjimkou jídlonosičů v určeném čase).

Žáci jsou povinni se řídit pokyny provozní školní jídelny, dozorujícího pedagoga nebo kuchařek, chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. 

S majetkem školského zařízení (školní jídelny) zachází zodpovědně,dle zásad hygieny a bezpečnosti uvedených ve školním řádu. Strávníci jsou povinni udržovat předměty tvořící zařízení oddělení školní jídelny v pořádku a nepoškozené. Úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí žáci pedagogickému dozoru, nebo provozní ŠJ. Všichni strávníci dodržují ve školní jídelně bezpečnostní předpisy, Školní řád, Vnitřní řád školní jídelny, zásady společenského chování i pravidla stolování.

Jídelní lístek je sestavován na období jednoho týdne. Strávníci a rodiče žáků jsou seznámeni s jídelním lístkem prostřednictvím nástěnek u vchodu do školy a ve školní jídelně, po přihlášení na web www.skolaonline.cz (strava.cz) a na webových stránkách školy www.zszlonice.cz.

S vnitřním řádem školní jídelny je seznámen každý žák prostřednictvím třídního učitele, od kterého obdrží přihlášku. Podepsáním přihlášky potvrzuje zákonný zástupce žáka, že souhlasí s podmínkami vnitřního řádu školní jídelny. Žák odevzdá vyplněnou přihlášku v recepci školy. Zaměstnanci školy byli s vnitřním řádem školní jídelny seznámeni na poradě vedení školy. 

Přihláška platí po celou dobu školní docházky. Při ukončení stravování je proto nutné se ve  školní jídelně odhlásit a vrátit čip. Vystupující žáci 9. tříd jsou odhlášeni automaticky. Přihláška je taktéž ke stažení na webových stránkách školy (www.zszlonice.cz), stejně jako vnitřní řád školní jídelny.

Školní jídelna vaří pro cizí strávníky. Cena oběda 70,– Kč. Výdej od 10.45 do 11.15 /mimo  výdejní hodiny pro žáky ZŠ/. Je možná konzumace na místě nebo odběr do přinesených, označených, čistých jídlonosičů /doporučeno dvoje na výměnu/. Oběd /finanční limit 35,–Kč na potraviny/, je připravován dle  norem pro školní stravování a určen k okamžité spotřebě.

Odprodej zůstatkových a zbytkových obědů: V případě, že po výdeji obědů všem strávníkům v daném dni zůstanou zbytkové obědy, je umožněno odprodat tyto obědy strávníkům přihlášeným ke stravování. Snahou provozní ŠJ a kuchařek musí být, aby objem zbytkových obědů byl minimální.  Cena zbytkového oběda:  15,- Kč. Zbytkové či zůstatkové obědy jsou vydávány po ukončení hlavního výdeje. Nelze je konzumovat ve školní jídelně, jsou určeny výhradně k odnosu v jídlonosičích. Provozní  ŠJ provede každý den záznam o počtu prodaných zbytkových obědů a 1x měsíčně provede vyúčtování. Kuchařka odpovídá za kvalitu takto vydaného jídla, včetně výdejní teploty.

Vnitřní řád školní jídelny jsou povinni dodržovat všichni strávníci, zaměstnanci i návštěvníci školy nebo školní jídelny. Je vyvěšen v prostorách školy, kuchyně a na webových stránkách školy. Všechny osobní údaje jsou zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy,  podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 a na to navazujících právních předpisů.     

Telefon odhlášky, přihlášky: 702 091 443 

Telefon kuchyně : 312 591 145     E-mail sj@zszlonice.cz                                                                                  Ve Zlonicích dne 20. 1. 2023 

 

Mgr. Bc. Jan Tůma, MBA

ředitel ZŠ Zlonice

Comments are closed.