Provozní řád ŠJ

Základní škola Zlonice, okres Kladno

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vnitřní předpis organizace k zajištění bezproblémového chodu školní jídelny, řídí se zákonem 343/ 2007 Sb., vyhláškou. Č.107/2005, nařízením ES č. 852/2004 a vyhláškou č. 602/2006, navazuje na Řád školy a Řád školní kuchyně.

Organizace provozu stravování pro žáky

 • Školní jídelna vaří ve dnech školního vyučování v době pobytu žáků ve škole.
 • Přihlašování ke stravování – provádí strávník /nebo rodič/ odevzdáním vyplněné přihlášky a zakoupením stravovacího čipu/popl. 20,– Kč/ v kanceláři ŠJ, stravovací čip platí po celou dobu školní docházky, při jeho ztrátě musí tuto skutečnost strávník nahlásit, čip bude zablokován a je nutno si koupit nový. Obědy se bez čipu nevydávají. Pouze ve výjimečných případech, pokud jej strávník zapomene, bude mu vydán v kanceláři ŠJ náhradní lístek, který odevzdá u výdejního okénka. Tento náhradní lístek lze vydat pouze 3 x za sebou,jinak je strávník povinen zakoupit si nový čip.
 • Úřední hodiny pro placení stravného a objednání stravy:     7.00  –  8.00 hod. , 10.45 –  14.00 hod.
 •  Stravné se platí –
 • 1. hotově (při objednání) nebo fakturou/  pouze MŠ – odvážené obědy/
 • 2.prostřednictvím účtů od všech bank (v tomto případě je nutné, aby si rodič zřídil u svého peněžního ústavu svolení k inkasu ve prospěch účtu ZŠ  115-7622890257/0100 – elektronicky nebo na formuláři, který si vyzvedne u vedoucí ŠJ a po vyřízení v bance, vyplněný a potvrzený odevzdá zpět v kanceláři ŠJ). Hotovostní platby jsou vybírány vždy poslední týden v měsíci na měsíc následující.
 • Strávníci platící z účtu si každý měsíc objednají obědy na dny, kdy se chtějí ve školní jídelně stravovat. Podle počtu přihlášených a odhlášených obědů bude následující měsíc (17.) inkasována skutečná částka za poskytnuté obědy. První platba se uskuteční 17. října a poslední 17. července.
 •      Od 10.9.2018 školní jídelna bude opět vařit výběrový jídelníček /2 hlavní pokrmy/. Výběr se provádí pomocí stravovacího systému na „škole OnLine“.
 • U plateb v hotovosti budou přeplatky za odhlášenou stravu odečteny při platbě na příští měsíc.
 • V případě neprovedených plateb z účtu je nutné neprodleně uhradit nedoplatek v kanceláři ŠJ nejpozději do týdne. Pokud zákonný zástupce obědy ani po výzvě neuhradí, nebudou dítěti obědy vydávány. Nebude-li opakovaně provedena platba z účtu pro nedostatek finančních prostředků, bude zrušeno inkasování z účtu a strávník bude muset platit hotově.
 • Dle platné vyhlášky žáci nemají nárok na dotovaný oběd v době nemoci. Výjimečně je možné 1. den nemoci oběd odebrat/ do jídlonosiče/, pokud nemohl být odhlášen, další je nutné odhlásit.
 • Obědy se přihlašují a odhlašují 24 hodin předem v kanceláři ŠJ, nebo na telefonním č. 312 591145, dále je umožněno objednávání a odhlašování přes internet .
 • Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.
 • Pokud nebude oběd odhlášen v době nemoci, bude muset zákonný zástupce dítěte doplatit provozní a mzdovou režii oběda.
 • Výše stravného pro školní rok 2018/2019 byla stanovena dle kategorií věku strávníka:

   I.  skupina (do  6 let)       23,– Kč
II.   skupina ( 7 – 10 let)    25,– Kč
III. skupina(11 – 14 let)     27,– Kč
IV.   skupina(15 a více)       29, — Kč

 • Školní jídelna zařadí strávníka od nového školního roku do vyššího stupně tehdy, pokud mu bude ve školním roce 2018/19 (od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019) 7, 11, nebo 15 let.
 • Vstup do školní jídelny je dovolen přezutým žákům v doprovodu pedagogů, nebo pracovnic školní jídelny.
 • Žáci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujícího pedagoga nebo kuchařek, chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 • Úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí žáci pedagogickému dozoru, nebo vedoucí ŠJ.
 • Výdejní doba pokrmů pro žáky a zaměstnance školy je stanovena v době od 11.25 do 13.45 (dle rozvrhu jednotlivých tříd).
 • Vedoucí školní jídelní jídelny vyvěšuje jídelníček  na nástěnce v jídelně a na webových stránkách školy.
 • S provozním řádem je seznámen každý žák prostřednictvím třídního učitele,  od kterého obdrží přihlášku.
 • Přihláška platí, po celou dobu školní docházky. Při ukončení stravování je proto nutné se ve školní jídelně odhlásit a vrátit čip. Vystupující žáci 9. tříd jsou odhlášeni automaticky.
 • Přihláška je ke stažení na webových stránkách školy (zszlonice.cz), stejně jako provozní řád.
 • Podepsáním přihlášky potvrzuje zákonný zástupce žáka, že souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny. Žák odevzdá přihlášku vedoucí ŠJ.

 

Telefon: 312 591 145,  702 091 443            E-mail: sjzszlonice@seznam.cz

ve Zlonicích dne 15.8. 2018

 

vedoucí školní jídelny                                                           ředitel ZŠ Zlonice, okres Kladno

Simona Němcová                                                                  Mgr. Bc. Jan Tůma                 

 

    Školní jídelna vaří pro cizí strávníky. Cena oběda 61,– Kč. Výdej od 10.45 do 11.20 /mimo výdejní hodiny pro žáky ZŠ/, konzumace na místě nebo do přinesených /dvoje na výměnu/ označených,čistých jídlonosičů. Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla, salátu, dezertu nebo ovoce /finanční limit 29 ,– Kč na potraviny/, je připravován dle norem pro školní stravování a určen k okamžité spotřebě.

                   

Comments are closed.