Provozní řád ŠJ

Základní škola Zlonice, okres Kladno

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vnitřní předpis organizace k zajištění bezproblémového chodu školní jídelny, řídí se zákonem 343/ 2007 Sb., vyhláškou. Č.107/2005, nařízením ES č. 852/2004 a vyhláškou č. 602/2006, navazuje na Řád školy a Řád školní kuchyně.

Organizace provozu stravování pro žáky

 • Školní jídelna vaří ve dnech školního vyučování v době pobytu žáků ve škole.
 • Přihlašování ke stravování – provádí strávník /nebo rodič/ odevzdáním vyplněné přihlášky a zakoupením stravovacího čipu/popl. 20,– Kč/ v kanceláři ŠJ, stravovací čip platí po celou dobu školní docházky, při jeho ztrátě musí tuto skutečnost strávník nahlásit, čip bude zablokován a je nutno si koupit nový. Obědy se bez čipu nevydávají. Pouze ve výjimečných případech, pokud jej strávník zapomene, bude mu vydán v kanceláři ŠJ náhradní lístek, který odevzdá u výdejního okénka. Tento náhradní lístek lze vydat pouze 3 x za sebou,jinak je strávník povinen zakoupit si nový čip.
 • Úřední hodiny pro placení stravného a objednání stravy:     7.00  –  8.00 hod. , 10.45 –  14.00 hod.
 •  Stravné se platí –
 • 1. hotově (při objednání) nebo fakturou/  pouze MŠ – odvážené obědy/
 • 2.prostřednictvím účtů od všech bank (v tomto případě je nutné, aby si rodič zřídil u svého peněžního ústavu svolení k inkasu ve prospěch účtu ZŠ  115-7622890257/0100 – elektronicky nebo na formuláři, který si vyzvedne u vedoucí ŠJ a po vyřízení v bance, vyplněný a potvrzený odevzdá zpět v kanceláři ŠJ). Hotovostní platby jsou vybírány vždy poslední týden v měsíci na měsíc následující.
 • Strávníci platící z účtu si každý měsíc objednají obědy na dny, kdy se chtějí ve školní jídelně stravovat. Podle počtu přihlášených a odhlášených obědů bude následující měsíc (17.) inkasována skutečná částka za poskytnuté obědy. První platba se uskuteční 17. října a poslední 17. července.
 •      Pokud to bude možné, školní jídelna bude opět vařit výběrový jídelníček /2 hlavní pokrmy/. Výběr se provádí pomocí stravovacího systému na „škole OnLine“.
 • U plateb v hotovosti budou přeplatky za odhlášenou stravu odečteny při platbě na příští měsíc.
 • V případě neprovedených plateb z účtu je nutné neprodleně uhradit nedoplatek v kanceláři ŠJ nejpozději do týdne. Pokud zákonný zástupce obědy ani po výzvě neuhradí, nebudou dítěti obědy vydávány. Nebude-li opakovaně provedena platba z účtu pro nedostatek finančních prostředků, bude zrušeno inkasování z účtu a strávník bude muset platit hotově.
 • Dle platné vyhlášky žáci nemají nárok na dotovaný oběd v době nemoci. Výjimečně je možné 1. den nemoci oběd odebrat/ do jídlonosiče/, pokud nemohl být odhlášen, další je nutné odhlásit.
 • Obědy se přihlašují a odhlašují 24 hodin předem ve stravovacím systému „škola online“, kanceláři ŠJ, nebo na telefonním č. 312 591145 .
 • Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.
 • Pokud nebude oběd odhlášen v době nemoci, bude muset zákonný zástupce dítěte doplatit provozní a mzdovou režii oběda.
 • Výše stravného pro školní rok 2021/2022 byla stanovena dle kategorií věku strávníka:

  I.  skupina (do  6 let)        25,– Kč
II.   skupina ( 7 – 10 let)     27,– Kč
III.  skupina(11 – 14 let)     29,– Kč
IV.   skupina(15 a více)        31, — Kč

 • Školní jídelna zařadí strávníka od nového školního roku do vyššího stupně tehdy, pokud mu bude ve školním roce 2021/22  (od 01. 09. 2021 do 31. 08. 2022)   7, 11, nebo 15 let.
 • Vstup do školní jídelny je dovolen přezutým žákům v doprovodu pedagogů, nebo pracovnic školní jídelny.
 • Žáci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujícího pedagoga nebo kuchařek, chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 • Úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí žáci pedagogickému dozoru, nebo vedoucí ŠJ.
 • Výdejní doba pokrmů pro žáky a zaměstnance školy je stanovena v době od 11.25 do 13.45 (dle rozvrhu jednotlivých tříd).
 • Vedoucí školní jídelní jídelny vyvěšuje jídelníček  na nástěnce v jídelně a na webových stránkách školy.
 • S provozním řádem je seznámen každý žák prostřednictvím třídního učitele,  od kterého obdrží přihlášku.
 • Přihláška platí, po celou dobu školní docházky. Při ukončení stravování je proto nutné se ve školní jídelně odhlásit a vrátit čip. Vystupující žáci 9. tříd jsou odhlášeni automaticky.
 • Přihláška je ke stažení na webových stránkách školy (zszlonice.cz), stejně jako provozní řád.
 • Podepsáním přihlášky potvrzuje zákonný zástupce žáka, že souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny. Žák odevzdá přihlášku vedoucí ŠJ.

  Školní jídelna vaří pro cizí strávníky. Cena oběda 63,– Kč. Výdej od 10.45 do 11.15 /mimo výdejní hodiny pro žáky ZŠ/, konzumace na místě nebo do přinesených /dvoje na výměnu/ označených,čistých jídlonosičů. Oběd /finanční limit 31,–Kč na potraviny/,je připravován dle norem pro školní stravování a určen k okamžité spotřebě.

 

Telefon: 312 591 145,  702 091 443            E-mail: sjzszlonice@seznam.cz

ve Zlonicích dne 19.08. 2021

 

vedoucí školní jídelny                                                           ředitel ZŠ Zlonice, okres Kladno

Simona Němcová                                                                  Mgr. Bc. Jan Tůma                 

 

   

                   

Comments are closed.