Národní pedagogické muzeum v podání třeťáků

Jan Ámos Komenský? Učitel národů, reformátor, „škola hrou“ … to vše a mnoho dalšího se nám může vybavit při zaznění tohoto jména. My, žáci třetích ročníků, jsme se ale chtěli o tomto velikánovi dozvědět co nejvíce, a proto jsme navštívili Národní pedagogické muzeum v Praze. V muzeu je celý životopis J. A. Komenského vyobrazen na velkých barevných komiksových panelech, které se nám moc líbily. Také jsme viděli krátké video o jeho životě, skládali jsme puzzle, viděli jsme třídu, do které mohli chodit naše prababičky a pradědové a mnoho dalšího. Exkurze do Prahy se nám opravdu líbila.

Žáci 3. A a 3. B

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Národní pedagogické muzeum v podání třeťáků

Návštěva pražského Pedagogického muzea J. A. Komenského

V úterý 23. června jsme se rozjeli se žáky 4. A a 4. B do Prahy na exkurzi hrazenou z dotačního programu pokusného ověřování návštěvnosti památek. I když nás bylo jenom 13, tak jak to současná doba vyžaduje, vyjeli jsme si navštívit naše hlavní město. Nejdříve jsme si udělali malou zastávku ve Valdštejnské zahradě na Malé Straně. Tady nás zaujal bílý páv, krásné sochy a umělá jeskyně. A pak už hlavní cíl našeho výletu – Pedagogické muzeum J. A. Komenského. Podrobně jsme se seznámili se životem Komenského, s hlavními myšlenkami jeho učení a byli jsme překvapeni jeho moderními názory na výuku. Paní průvodkyně nás moc chválila a pozvala nás na další návštěvu. Na závěr jsme si mohli koupit suvenýr v místním obchůdku. Všechno se nám moc líbilo.

Mgr. Ilona Dornicová a žáci čtvrtého ročníku

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva pražského Pedagogického muzea J. A. Komenského

Zápis do školní družiny

Vážení rodiče,
zápis do ŠD na školní rok 2020 / 2021 se bude konat 25. 6. a 26. 6. od 11 do 15 hodin. V případě zájmu o docházku do ŠD v příštím školním roce se musí každý (včetně rodičů, jejichž děti navštěvují ŠD v aktuálním školním roce) osobně dostavit k zápisu. Kapacita ŠD je omezená, proto budou přednostně přijímány děti zaměstnaných rodičů, děti z nižších ročníků a děti dojíždějící. Podáním žádosti nevzniká automatický nárok na přijetí do ŠD. O přijetí rozhoduje vedoucí ŠD na základě výše uvedených kritérií. V případě, že do přihlášky uvedete jinou pověřenou osobu k vyzvedávání dítěte ze ŠD než zákonného zástupce, je nutné mít s sebou jeho číslo OP.

Marcela Moravcová, vedoucí ŠD

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do školní družiny

Vrácení poplatku za ŠD

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s epidemií koronaviru rozhodl ředitel školy o vrácení úplaty za vzdělávání ve školní družině za měsíce duben, květen a červen 2020, a to v plné výši. Prominutí úplaty v období duben – červen 2020 se uplatní pouze za ten měsíc, kdy z důvodu mimořádných epidemiologických opatření nebude obnovena činnost školní družiny v běžném režimu dle Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zákonní zástupci žáků navštěvujících školní družinu, kteří již úplatu za vzdělávání zaplatili, si mohou požádat o navrácení úplaty za uvedené tři měsíce. Žádost je možno podat nejpozději do 30. 6. 2020. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Možnosti podání jsou následující: emailem na adresu zs.zlonice@seznam.cz (podepsaná, oskenovaná žádost), poštou na adresu školy, případně vhozením do poštovní schránky školy. Všechny vratky budou vyplaceny do 10. 7. 2020. Vzor žádosti ke stažení najdete v záložce Dokumenty nebo přímo ZDE.

Ve Zlonicích dne 27. 5. 2020 Mgr. Bc. Jan Tůma, ředitel školy, v.r.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vrácení poplatku za ŠD

Informace pro rodiče BUDOUCÍCH žáků 1. ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
protože si uvědomujeme, jak závažný krok čeká na vás i vaše dítě v září letošního roku, a protože
vám chceme tento krok co nejvíce ulehčit a zpříjemnit, dovolujeme si vás pozvat na informační
schůzku ohledně nástupu vašeho prvňáčka do naší základní školy.
Dozvíte se všechny potřebné informace o tom, jak se máte připravit, co koupit a co nekupovat, zda
vzít či nevzít školní brašnu do školy hned první den apod., jak postupně připravit své dítě na důležitý
a podstatný mezník v jeho životě.
Schůzka proběhne v úterý 16. 6. 2020 na dvoře naší školy od 16:00 hodin.
(V případě nepříznivého počasí proběhne schůzka v jídelně naší školy. V tomto případě roušky
s sebou.)
Prosíme vás, o donesení částky 600,- Kč na úhradu pracovních sešitů, abychom je mohli pořídit
během prázdnin, aby je vaše děti měly připravené na začátku školního roku.

Na vaši návštěvu se budeme těšit.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro rodiče BUDOUCÍCH žáků 1. ročníku

Aktivity pro žáky II. stupně

Vážení rodiče,

rozhodnutím vlády je dána školám možnost organizovat aktivity pro žáky II. stupně. Ovšem nepůjde o stejný charakter „návratu“ jako u žáků I. stupně.  Výuka bude nadále probíhat distanční formou.

Z webových stránek ministerstva školství zprostředkováváme tyto vybrané informace:

Další etapy uvolňování opatření ve školách – od 1. 6. a 8. 6. 2020

 • Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná.

Po vyhodnocení dotazníkového šetření vám přinášíme informace ohledně možného „návratu“ žáků II. stupně. V souladu s aktualizovanou vyhláškou MŠMT ze dne 27. 5. 2020 o Ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 nabízíme žákům tuto možnost:  1x v týdnu vzdělávací a socializační aktivity ve škole a 1x v týdnu exkurzi do paměťových institucí (muzeí, galerií, památníků, zámků), které jsou v rámci pokusného ověřování MŠMT pro žáky zdarma (doprava, vstupné). Jiné instituce je možné navštěvovat také, ale ty již zdarma nejsou. Nabízené aktivity, a to jak ve škole nebo mimo ni, nejsou povinné. Byl stanoven následující harmonogram: 6. ročník bude mít možnost přijít do školy v pondělí, 7. ročník v úterý, 8. ročník ve středu, 9. ve čtvrtek. Povinností bude při prvním setkání ve škole předat podepsané čestné prohlášení, které najdete na našich stránkách i stránkách MŠMT. Bez něj se nemůže žák aktivit účastnit. Exkurze budou domlouvat třídní učitelé. Odbornou exkurzi mohou nabídnout i další pedagogové a to napříč druhým stupněm, což umožňuje zmiňovaná vyhláška. Dodržet se musí 15ti členné skupiny. Z důvodu náročné organizace skupiny a exkurzí prosíme o shovívavost při neustálém nutném přihlašování se k jednotlivým aktivitám na konkrétní datum.  Věřím, že když jsme zvládli situaci doposud, tak zvládneme i náročný závěr roku.

Mgr. Bc. Jan Tůma

ředitel školy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktivity pro žáky II. stupně

Dokumenty k nástupu žáků do školy

Vážení rodiče,

v souvislosti s možným nástupem vašich dětí do školy se prosím seznamte s následujícími dokumenty:

Ochrana zdraví

Příloha – čestné prohlášení

Děkujeme.

Výňatek nejdůležitějších opatření:

Pohyb žáků před vstupem do školy a ve škole organizuje škola podle těchto principů:

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou.

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

— Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

— Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.

— Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

— Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

— Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

— Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

— Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

— Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

— Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

— Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

— Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

— Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

— Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

— Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

— V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

— Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

— Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru) – například obrázek v příloze.

— Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

— Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

— Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

— Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.

— Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.

— Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

— Ranní družina není poskytována.

— Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání .

— Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.

— Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy.

— Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování :

— Dle místních podmínek, množství žáků a personálu je možné zvažovat jednu ze tří variant:

 • Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel.
 • Školní stravování – studené obědové balíčky při zajištění níže uvedených pravidel.
 • Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda).

— Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

— V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.

— Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

— Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

— Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ). 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dokumenty k nástupu žáků do školy

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

ředitel školy rozhodl v souladu s §46 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), že vyhovuje všem žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Zlonice, okres Kladno. Písemné rozhodnutí vám bude předáno na schůzce rodičů budoucích prvňáků, která se uskuteční v červnu. O jejím konání budete včas informováni.

 

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. třídy

Programy pro práci z domova

Vážení rodiče, milí žáci,

současná situace vyžaduje, abychom komunikovali pomocí Internetu a PC, což s sebou nese mnohá úskalí. Některým nejde otevřít určitý soubor, jiní zase zápolí s tiskem… Je toho mnoho, proto Vám nabízím malý přehled základních programů, který může s těmi nejčastějšími problémy pomoci… Vše je zdarma a z oficiálních prověřených stránek, není třeba se obávat instalací.

1. Pokud je soubor v archivu (tj. koncovka zpravidla .zip, nebo .rar), je třeba ho z archivu nejdřív dostat (rozbalit). K tomu slouží program 7ZIP. Po jeho instalaci pak stačí na „zazipovaný“ soubor kliknout pravým tlačítkem a budete mít možnost jej „rozbalit“. Najdete jej ZDE

2. Soubory PDF – slouží zejména ke čtení. Zpravidla (pokud se nejedná o formulář) do nich nejde v PC nic dopsat. Otevřít jdou přímo ve většině moderních prohlížečů (Google Chrome, Mozilla Firefox…). Nejjistější je ovšem nainstalovat si příslušný program pro čtení PDF souborů – Adobe reader. V nejnovější verzi  ZDE

3. Soubory „Office“ – nejčastější soubory, které Vám paní učitelky posílají jsou dokumenty s koncovkou .docx, případně tabulky .xlsx, či prezentace .pptx. Jedná se o dokumenty z Wordu, Excelu, či Powerpointu ze skupiny Microsoft office. MS Office je placený software, nicméně existuje varianta zdarma, která .docx, .xlsx i pptx také otevře a umožní Vám s těmito soubory pracovat. Jde o Libre office. Najdete jej ZDE

Vybaveni těmito programy byste neměli mít problém vypořádat se s jakoukoli nástrahou, kterou na Vás online vyučování nachystá. Pokud přesto narazíte na nějaký problém, o kterém jsem se zde nezmínil, obraťte se na mě prosím s dotazem přes Školu online. Přeji hodně zdraví a pevné nervy.

Pavel Pagač

 

 

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Programy pro práci z domova

Zápis do první třídy aneb jak rozpoznat školní zralost

Vážení rodiče,

pokud váháte s nástupem dítěte do školy a rádi byste mu docházku nechali odložit, podívejte se prosím na přiložený dokument, který by vám měl pomoci odhalit, zda je, či není Vaše dítě zralé na školní docházku. Posuzovat zralost bychom měli ze všech hledisek. K úplným základům patří, že budoucí prvňáček musí vydržet bez své maminky a zvládá takové nároky v mateřské školce bez problémů. Vydrží se soustředit na jednu činnost nejméně 15 minut, třeba na čtení pohádek, které by vám zároveň měl být schopný převyprávět. Rozumí pojmům – slovům, najde například mezi předměty na obrázku ten, který jste pojmenovali? Pozná rozdíly mezi velmi podobnými obrázky? Vyzkoušet to můžete při hraní pexesa. Také výslovnost hlásek by měla být správná, je to důležité pro psaní i pro čtení slov. Dítě by se mělo orientovat v čase – ráno, večer, dnes, zítra, včera, ale i v prostoru – bude chodit samo do školy, ze školy. Nezáleží na tom, kterou rukou vládne lépe, ale je důležité, aby umělo postavit nepadající komín, moc netlačilo při kreslení na pastelku a obrázky nepřetahovalo. Zvládne nakreslit kruh a čtverec? Pozná je a pojmenuje více geometrických tvarů? Pokud už teď máte nějaké pochybnosti, podívejte se na přiložený dokument a případně uvažujte o odložení školní docházky.

Znaky školní zralosti ke stažení

 

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do první třídy aneb jak rozpoznat školní zralost