Návštěva zámku Kačina

Devátý a sedmý ročník navštívil zámek Kačinu v rámci pokusného ověřování (projekt MŠMT). Samotná stavba nás ohromila na první pohled, velmi se nám líbilo v knihovně a krásně jsme se cítili i v divadle. Tento objekt prostě stojí za návštěvu! Při zpáteční cestě jsme se zastavili v Kutné Hoře. Pobyli jsme u chrámu sv. Barbory, prošli jsme historické centrum, dokonce jsme stihli i výukový program v muzeu. Celý den hodnotíme velmi kladně. Dalším přínosem bylo i to, že jsme tak příjemné chvíle trávili s mladšími spolužáky, se kterými se vídáme  jindy jen o přestávkách.

Žáci 9. třídy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva zámku Kačina

Den otevřených dveří na Pražském hradě

  Dne 8. října 2018 navštívili žáci 5. A a 5. B Pražský hrad v rámci akce Den otevřených dveří. Měli příležitost prohlédnout si reprezentační prostory, které běžně nebývají veřejnosti přístupné, např. Španělský sál, Zrcadlový sál, Prezidentský salonek. V průběhu prohlídky se od přítomných kustodů dozvěděli některé informace o protokolárních pravidlech při státních návštěvách, jmenování soudců, předávání státních vyznamenání, dokonce i o výběru vhodné květinové výzdoby při různých příležitostech. Druhá část exkurze probíhala v Jízdárně Pražského hradu, kde je k vidění výstava Doteky státnosti, která mapuje 100 let naší republiky. Známé, méně známé i neznámé informace jsou rozděleny do několika sekcí. Zároveň je možné shlédnout dokumenty z různých období republiky, které běžně nejsou k vidění. Při odchodu z Pražského hradu viděli žáci ještě velké střídání stráží. Dopoledne na Pražském hradě bylo příjemné a uteklo rychle. Páťáci se vraceli domů veselí a spokojení a v mobilech si vezli spousty fotek na památku.

Mgr. Lenka Fialová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den otevřených dveří na Pražském hradě

Přípravná třída

Po dvouleté odmlce se na naší škole opět otevřela přípravná třída, kterou letos navštěvuje devět dětí. V přípravné třídě rozvíjíme předmatematické a předčtenářské dovednosti, prostorovou orientaci, věnujeme se hudební, výtvarné a tělesné výchově a nezapomínáme ani na primární logopedickou péči. V průběhu vyučování věnujeme hodně prostoru hrám, a nejen těm didaktickým. Vyučování probíhá čtyři hodiny, poté se některé děti rozchází do družiny, jiné jdou se svými rodiči domů. V prvních týdnech jsme se seznamovali a zvykali si na nové prostředí. Také jsme si například vytvořili třídní pravidla, která se snažíme dodržovat.

Kamila Dragounová

 

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přípravná třída

Nenech to být

       

Naše škola se zapojila do výše uvedeného projektu a má s ním velmi dobré zkušenosti. Projekt Nenech to být je zaštítěný MŠMT. Slouží jako anonymní online schránka důvěry pro všechny děti z ČR. Během loňského roku se do projektu zapojilo přes 1 000 škol a organizátoři obdrželi 2 500 oznámení, mezi kterými byly i případy vážné šikany, sexuálního obtěžování, užívání drog a dalších případů rizikového chování na školách po celé ČR. Neméně důležité jsou i případy teprve počínající šikany, kterou se díky NNTB daří zachytit předtím, než přerostou ve vážnější ohrožení žáků. Několik případů bylo anonymizováno a zveřejněno na www.nntb.cz/sikana

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nenech to být

Hurá do školy, prvňáčci!

Přišlo září a s ním i začátek nového školního roku. Období, které je změnou právě u našich malých žáčků prvňáčků. Úplně první školní den mají již děti i rodiče úspěšně za sebou. A co více?! Už nám uběhly první čtyři týdny – tedy první měsíc ve škole. První týden byl adaptační, děti si pozvolna zvykaly na školní režim. Následně celý  měsíc potom docházelo k tzv. „vyladění rytmu“. Učit se novým pravidlům, řádu, poznat svého spolužáka, zapamatovat si jeho jméno, naučit se naslouchat jeden druhému.  Seznámit se s první knihou školáka Budu dobře číst. Poznat pracovní učebnici pro vyučovací předmět Matematika a Prvouka. V průběhu měsíce září jsme se naučili i několik prvních písmenek. Pro každé nové písmeno máme krátký text pohádky nejen pro jeho lepší zapamatování, ale může sloužit také k výcviku zrakové a sluchové percepce. Kresebné uvolňovací cviky nám pomáhají k uvolnění ruky, dbáme na správné sezení při psaní, na správné držení tužky v pravé (levé) ruce.

Pro naše malé žáky je toto období opravdu velkou životní změnou. Potřebují velice důležitou podporu, vysvětlení, co se děje nového, proč je tomu tak, a to platí dvojnásobně právě  v dnešní, tak uspěchané době. Proto přeji všem prvňáčkům a jejich rodičům hodně štěstí, mnoho sil a trpělivosti. Ať se malí žáčci těší na každé ráno, každý školní den.

Mgr. Iva Šedová, třídní učitelka

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hurá do školy, prvňáčci!

Třeťáci navštívili Úřad městyse Zlonice

V prvouce se věnujeme tématu Místo, kde žiji. A takjsme se 3. třídou navštívili Úřad městyse Zlonice. Žáky čekalo vřelé přivítání a paní místostarostka Radka Kotěrová nás pak zavedla do zrekonstruované zasedací místnosti, kde jsme mohli zhlédnout připravenou výstavu. Podívali jsme se i do jednotlivých kanceláří, v nichž nám  vysvětlovala, kdo tam pracuje a co se tam děje. Na závěr jsme si vyzkoušeli, jaké je to při svatbě a takovou malou jsme sehráli v nádherné obřadní síni. Na rozloučenou děti dostaly drobné dárky. Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se nám trpělivě věnovali.

Mgr. Ilona Dornicová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Třeťáci navštívili Úřad městyse Zlonice

Zprávy ze školy

Prázdniny utekly jako voda, začátek školního roku je také za námi. Během léta se škola tak trochu proměnila. Nelze přehlédnout novou fasádu, která dlouhá léta působila nevábně a volala po opravě. Nyní se konečně dočkala, i když se to neobešlo bez překážek. Nacházíme se v památkovém ochranném pásmu, a tak žádné hup, šup, štětec, barva, ale poctivá práce pod dohledem památkářů. Rád bych tímto poděkoval pánům Patčovi, Ottovi a jejich spolupracovníkům za odvedenou práci, která se protáhla právě díky neplánovaných komplikacím a konzultacím s památkáři. Ale kde je vůle, tam se najde i cesta a my se nyní můžeme kochat pohledem na pěknou školu. Chybí poslední část fasády, ta, kterou vidíte při příjezdu do Zlonic od Slaného. Pokud nenastane nic mimořádného či převratného, bude se pokračovat příští rok, kdy plánujeme dokončení fasády včetně přístavby. Ale tak jako každé čtyři roky, volby ukážou budoucí směřování městyse a jeho priority.

Fasáda nebyla jedinou prováděnou prací během prázdnin. Díky příspěvkům okolních obcí a SRPŠ došlo ke kompletní výměně kabeláže a zařízení WIFI sítě, která již nedokázala vyhovět zátěži. Dále jsme přistoupili k radikálnímu řešení v podobě výměny odpadního podtrubí na chodbě 1. stupně, kde řadu let docházelo k problémům, jejichž řešení bylo vždy jen chvilkové. Nyní jsme toto potrubí vykopali, zcela nahradili a obnovili zazděnou revizní šachtu. Také jsme vyřešili likvidaci biologického odpadu z naší školní jídelny, jak nám nařizuje zákon. Byl pořízen a osazen speciální kompostér, který na základě biologických postupů dokáže zredukovat za 24 hodin až 90% objemu odpadu. Nové výmalby se dočkala tělocvična, která sice za minulého vedení městyse prošla přestavbou, ale nepříliš zdařilou. Následky odstraňujeme dodnes. Nyní byla vyměněna elektroinstalace a osvětlení. Toto jsou ty větší realizované akce, ale samozřejmě byly prováděny i další menší údržbářské práce, kterými se snažíme zlepšovat stav a prostředí školy.

Na závěr bych se s vámi rád podělil o dobrou zprávu. Stejně jako v minulém školním roce se nám podařilo být součástí pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, které financuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Celkem jsme získali 250.000,- Kč. Peníze byly určeny na exkurze a vzdělávací programy vybraných institucí a na náklady spojené s jejich návštěvou. Díky této podpoře bylo realizováno 20 exkurzí, kterých se zúčastnilo 339 žáků. I letos se naši žáci mohou těšit na zajímavá a nově vybraná místa, která zdarma navštívíme, jelikož jsme oněch 250.000,- opět získali. A tak zavítáme například i do Olomouce, zajímavého města, kam bychom se za běžných okolností díky finanční náročnosti nikdy nepodívali.

Jan Tůma, ředitel

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zprávy ze školy

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. ročníku

V pátek 29. června opustilo naši školu dalších 35 žáků, kteří splnili povinnou školní docházku a získali tak vysvědčení s doložkou o ukončeném základním vzdělání. Slavnostní akt proběhl v sále školy ve spolupráci s Úřadem městyse Zlonice. Obě třídy si připravily půlhodinový program, který zahájily projevy pana starosty Chocholy a ředitele školy pana Tůmy. Žáci poděkovali rodičům, vyučujícím, podepsali se do městské kroniky a zástupci zlonického úřadu jim předali pamětní list spolu s drobnými upomínkovými předměty. Programy obou tříd ukončilo krátké vystoupení, v němž se žáci fotografiemi, videem a písničkou ve velmi originálním podání se svou základní školou rozloučili. Pedagogický sbor v čele s vedením školy jim přeje mnoho úspěchů na dalších studijních cestičkách.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. ročníku

Výlet 8. třídy – Želízy

My, osmáci, jsme letos vyrazili na Kokořínsko. Vybrali jsme si známou lokalitu Želízy, kam jezdili lidé za krásami a odpočinkem už po roce 1918. Doprava byla kombinovaná, část trasy vlakem a část linkovými autobusy. Dobré bylo, že všechna zavazadla odjela před námi, a to doprovodným autem. Naší první zastávkou byl Mělník – zámek, soutok i vyhlášená zámecká cukrárna. Další zajímavost jsme navštívili v odpoledních hodinách již v místě ubytování. Devítimetrové Čertovy hlavy v pískovci se nám moc líbily, i když výstup k nim byl trochu náročný. Ubytování v kempu všem vyhovovalo, líbilo se nám prostředí, vstřícný byl také personál. Výlet jsme si opravdu užili!

8. ročník

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výlet 8. třídy – Želízy

Sedmáci na Peruci a v Plasech

Sedmáci se 18. – 20. června vydali na školní výlet na Peruc a zároveň navštívili v rámci exkurzí Plasy. Na Peruci jsme si zahráli minigolf, který byl spojený s poznáváním zvířat z celého světa, co jamka, to jiné zvíře a s ním i jeho domovina. Také jsme tu navštívili muzeum s názvem Centrum stavitelského dědictví. V Plasech jsme se zúčastnili workshopu Sgrafita, kde si každý mohl to své vlastní vytvořit a nechat si ho na památku. Všechny aktivity byly po celé tři dny super, skvěle jsme se pobavili a utužili třídní kamarádství.

Jan Košťál, sedmý ročník

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sedmáci na Peruci a v Plasech