Exkurze ve Vlastivědném muzeu ve Slaném

Dne 7. června jsme se vypravili do Vlastivědného muzea ve Slaném. V prvouce jsme se učili, jak lidé žili v minulosti, tak se nám exkurze hodila. Muzeum založené Václavem Štechem sídlí v barokní budově, kde byla dříve škola. Viděli jsme archeologickou expozici, část středověké světnice, dřevěnou maketu středu města s branami Velvarskou, Pražskou, Lounskou a tzv. Fortnou. Nejvíce se nám líbil vycpaný divočák Vojta. Dívky ocenily vycpané exponáty sov. Po prohlídce muzea jsme si zacvičili na dětském hřišti Na Sadech.

Žáci III. A

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Exkurze ve Vlastivědném muzeu ve Slaném

Závody v rybaření

V polovině června jsme se zúčastnili „rybářských“ závodů mezi školami (Mšené-lázně, Kmetiněves a naše škola), kterou pořádal rybářský svaz Šlapanice. Kapitáni skupin si vylosovali stanoviště a k němu rozhodčího, který měřil ulovené ryby. Chytali jsme kapra, plotici a cejny. I přes deštivé, studené a větrné počasí jsme se 139 body obsadili 2. místo. Organizátoři rybolovu nám připravili teplou svačinku, po ukončení a vyhodnocení závodu jsme se s chutí pustili do XXL koláčů a slavnostního přípitku. Už teď se těšíme na příští závody.  „Petrův zdar!“

Kroužek mladých rybářů

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Závody v rybaření

Zážitkový výlet na zámek Libochovice

Žáci I. A a I. B se ve čtvrtek 7. června určitě nenudili a zároveň se dozvěděli spoustu zajímavých věcí na zámku v Libochovicích. Pro žáky byl připraven kromě prohlídky zámku i zážitkový program plný her a činností převážně v zámeckém parku. Skupiny dětí si hravou formou procvičily a rozvinuly svoje smysly i schopnosti. Cílem bylo všechny zaujmout, pobavit, zažít plno nového a aktivně si odpočinout na čerstvém vzduchu. Školní výlet byl pro obě třídy utužením kolektivu a přátelství, děti si vzájemně pomáhaly, snažily se dané úkoly co nejlépe zvládnout. Nakonec si každý zasadil svoji kytičku, kterou si odvezl domů.

Mgr. Iva Šedová, Mgr. Ilona Kolátorová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zážitkový výlet na zámek Libochovice

0smáci v Linetu

Dne 5.6.  jsme  v rámci předmětu Svět práce navštívili společnost Linet, v níž má řada z nás zaměstnaného někoho z rodiny. Linet dnes patří k celosvětovým firmám, vyváží zdravotnické zařízení do Evropy, Ameriky a Asie. Velmi nás proto překvapilo, když nám paní učitelka Voříšková vyprávěla o začátcích výroby v jedné stodole. Své uplatnění zde najde mnoho profesí, nejčastěji ty dělnické – obráběči kovů, svářeči, lakýrníci.  S  průvodkyní jsme prošli celý závod. Viděli jsme, jak z kusů neopracovaného železa vzniká postupně základ postele. Plastové části jsou zase vyráběny na Linetem patentovaném vyfukovacím stroji. Ve výstavním sále jsme si mohli prohlédnout hotové produkty, vyzkoušet si jejich pohodlnost a manipulaci s nimi. Byli jsme moc rádi, že jsme potkali i zakladatele firmy pana Frolíka. Exkurze se nám líbila a někoho z nás určitě napadlo, že by nebylo špatné tady v budoucnu pracovat.

Filip Hroš a žáci 8. třídy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 0smáci v Linetu

Oslava Dne dětí na 1. stupni

Ani naše škola nezapomněla na svátek všech dětí. V pátek 1. června paní učitelka Lucie Dragounová připravila se svými žáky z III. B libovolnou úkolovou stezku s mapou městyse Zlonice a s následnou sportovní akcí u sokolovny, kde na každou třídu čekalo 10 stanovišť.

Po společném splnění úkolů na všech stanovištích následovala malá sladká odměna. Všechny děti zvládly dané úkoly na jedničku, pracovaly jako tým, a tak si svou odměnu každá třída po právu zasloužila.

A že to bylo dopoledne pohodové a slunečné, plné úsměvů a dětské radosti, můžete zhlédnout na fotkách.

Mgr. Iva Šedová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oslava Dne dětí na 1. stupni

Spolupráce? Žádný problém

Příprava pokrmů je jeden z předmětů, který nás ve škole hodně baví. Zvlášť když paní učitelka připraví zábavnou soutěž, a to „Prostřeno ve škole“. Tentokrát jsme do poroty přizvali i dívky z devátého ročníku. My jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna připravila plněná rajčata a upekla jahodový koláč, druhá si vybrala řízky se sýrem a vařené brambory. Není důležité, kdo vyhrál. Všichni jsme byli spokojení a všem naše dobroty moc chutnaly!!!

Dívky z VI. A

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Spolupráce? Žádný problém

Preventivní programy

Žáci 8. ročníku se zúčastnili preventivního programu Dospělost aneb…, který byl zaměřený na užívání návykových látek, antikoncepci, na nebezpečí pohlavních nemocí apod.

 

Dětem ze čtvrtých tříd jsme zajistili preventivní program Jsi online – I. Ten se zaměřil na sociální sítě, kyberšikanu i další výhody či nevýhody nových technologií. 

Obě přednášky vedla Mgr. M. Podlahová z organizace MP Education. Finančně tyto programy zaštítilo a plně uhradilo SRPŠ.

 

Mgr. Š. Bauerová, školní metodik prevence

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Preventivní programy

Exkurze v Legu

Dne 31.5. jsme odjeli  do Kladna na prohlídku Lega. Exkurzi zařídila zdarma pro žáky naší školy paní Matoušková. Nejprve nám v zasedací místnosti paní průvodkyně pustila film – něco z historie Lega. První hračky byly dřevěné. Název Lego pochází z latiny, znamená „sestavovat“ a název firmy pochází z dánského jazyka – hezky si hrát. V provozu továrny jsme viděli  stroje, jak automaticky značí hlavičky figurek, jak např. sestavují ručičky do figurek. Dále jsme se odebrali do expedice,  viděli jsme, jak se plní krabice s kostičkami a ty pak putují za dětmi celého světa. Továrny Lego  se nachází v pěti zemích světa, v Dánsku, v Česku, v Maďarsku, v Číně a v Mexiku. Nakonec jsme dostali jako dárek hezkou figurku.

Žáci třetí a páté třídy.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Exkurze v Legu

Povinná informace žákům a rodičům

Vážení žáci;
Vážení rodiče;

dnem 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů. V této souvislosti máme povinnost informovat Vás, že zpracováváme osobní údaje žáků
školy a v té souvislosti i Vaše osobní údaje.
Povinností správce osobních údajů, v daném případě naší školy, je také informovat subjekty
osobních údajů, tedy Vás, o právech, která v souvislosti se zásadami ochrany osobních údajů
máte.
Vaše osobní údaje jsme získali v rámci zápisu do školy a z následných informací. Dále je
zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění povinností, které nám ukládá zákon
561/2004 Sb., školský zákon.
Vaše osobní údaje bez Vašeho předchozího písemného souhlasu nikomu jinému, než státu do
jednotné evidence, nepředáváme. Snažíme se minimalizovat jejich zpracování a zajistit jejich
ochranu před možným zneužitím.
Vaše osobní údaje v minimálním rozsahu rovněž zpracováváme v souvislosti s plněním dalších
studijních povinností (např. zajištění ubytování v rámci školou pořádaných akcí, kde ubytovatel
požaduje jmenný seznam ubytovaných, evidujeme docházku do školy, a třeba nemocnost). Takové
evidence vedeme na základě povinnosti uložené škole ve veřejném zájmu.
Vaše osobní údaje nezpracováváme žádným automatizovaným systémem.
Okamžikem ukončení školní docházky končí zpracování osobních údajů žáků i Vás, jejich rodičů.
Osobní údaje žáků jsou i po ukončení školní docházky uloženy v naší škole a následně budou, v
souladu se zákony, archivovány.
Pro případ, že bude třeba v době trvání školní docházky zpracovávat či předávat osobní údaje dětí
či Vaše z jiného důvodu, než důvodu souvisejícího s veřejnoprávním posláním školy, si Vás vždy
dovolíme požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů v dané, konkrétní věci.
Máte právo požadovat kdykoli informaci o tom, jak a v jakém rozsahu osobní údaje žáků,
respektive Vaše, zpracováváme, máte i právo na opravu nebo výmaz osobních údajů či právo
vznést námitku proti jejich zpracování, mimo těch údajů, které jsme povinni vést ze zákona. Máte
právo na přenositelnost osobních údajů.
Naše škola, jako veřejný subjekt, jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je
JUDr. Jana Burleová, advokátka, se sídlem ve Slaném, B. Václavka 923. Můžete se s ní spojit
na telefonním čísle: 910 081 084 nebo na e-mailové adrese: poverenec@centrum.cz.
Úkolem pověřence je monitorovat soulad reálného zpracování osobních údajů naší školou s
obecným nařízením o ochraně osobních údajů, poskytovat pomoc či radu při uplatňování Vašich
požadavků v oblasti ochrany osobních údajů a dbát na bezpečnost Vašich osobních údajů.
Orgánem dozoru je Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, telefon pevná linka: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, kde můžete případně uplatnit
stížnost, pokud s naší postupem nebudete nespokojeni.
Ve všech věcech týkajících se Vašich osobních údajů se, prosíme, obracejte na třídního učitele.

Základní škola Zlonice, okres Kladno

Mgr. Bc. Jan Tůma, ředitel

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Povinná informace žákům a rodičům

Sýrová středa, tvarohový čtvrtek…

V rámci projektu Mléko do škol, spolufinancovaného Evropskou unií, nám Laktea, o.p.s zaslala ochutnávkové koše plné sýrů a mléka. V rámci jednotlivých tříd jsme tak mohli ochutnat i sýry, které třeba zrovna naše rodina nevyhledává. Některé třídy zkusily sýry jen tak, nakrájené na plátky či kostičky, jiné si připravily rohlíky, housky či veky, další uvařily pudink nebo připravily pomazánku a chlebíčky sýrem ještě navrch dozdobily. Spousta z nás ochutnala některý sýr poprvé, mnozí zjistili, že takový tvaroh se dá různě upravit a je jako lehká svačinka do skleničky opravdu výborný. O tom, ale třeba i o historii různých mléčných výrobků se můžete informovat i na www.laktea.cz , a to v sekci „Mléko a výživa“.

Viktorka Balogová a Šárka Kolbabová, 9. A

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sýrová středa, tvarohový čtvrtek…