Projektový den Hra na obchod – Hraj si a uč se

V úterý 21. března 2017 proběhl ve třídě 1. A projektový den Hra na obchod neboli Hraj si a uč se. Cílem bylo vést a motivovat žáky k používání matematiky při nákupech – nakupujeme, platíme. Hře předcházela ukázka pravých mincí a následné používání papírových mincí, které máme ve třídě a s jejichž pomocí jsme si vysvětlovali různé způsoby – varianty placení. Následně žáci po nakoupení doplňovali prázdné kolonky v tabulce – orientace v tabulce, kde počty mincí zapisovali čárkami, došli k danému výsledku (kolik korun věc stála) a nakonec mohli zaplatit. Podstatnou částí projektového dne bylo vyzkoušet si nákup v obchodě, popsat zboží, nalepit cenovky, zkusit si roli nakupujícího i prodávajícího. Každý pokladní měl za úkol dané mince přepočítat a případně vrátit nakupujícího pro správný počet mincí. Děti nejen počítaly, zapisovaly, ale i četly, psaly, lepily, kreslily, zpívaly. Bylo moc hezké je pozorovat, jak pracují se zájmem a zaujetím i jak si navzájem pomáhají. Na závěr nás čekala sladká odměna, kterou si celá naše 1. A opravdu zasloužila.

Mgr. Iva Šedová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projektový den Hra na obchod – Hraj si a uč se

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLONICE, OKRES KLADNO SE KONÁ

V PÁTEK 21. dubna 2017 OD 12 DO 16 HODIN

V SOBOTU 22. dubna 2017 OD 9 DO 11 HODIN

ZAPSÁNY BUDOU DĚTI NAROZENÉ V DOBĚ OD 1. 9. 2010 DO 31. 8. 2011 A DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU. PŘI ZÁPISU PŘEDLOŽÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE SVŮJ OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE. ZÁPIS SE KONÁ V PŘÍZEMÍ BUDOVY ŠKOLY.

 Mgr. Jan Tůma, ředitel školy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Přípravka v přírodovědné třídě

IMG_20170216_081820  IMG_20170216_083818Celý měsíc jsme si v přípravné třídě povídali o lidském těle. Zkoumali jsme, jak tělo člověka vypadá a funguje. Některé informace jsme získali v rámci vzájemné spolupráce od kamarádů z 1. B, některé jsme sami našli v knihách a encyklopediích ze školní knihovny. A takovou třešničkou na dortu pro nás pak byla návštěva třídy, v níž se vyučuje přírodopis. Paní učitelka Voříšková děti seznámila s mikroskopem, pod kterým si mohli prohlédnout motýlí křídlo nebo třeba obyčejnou mšici, ukázala nám modely některých lidských orgánů, například lidského oka, ucha či srdce. Pro některé z nás bylo velkým překvapením, že srdíčko, které malujeme pastelkami na čtvrtky, vůbec to opravdové lidské srdce nepřipomíná! Porovnávali jsme tu také kostru koIMG_20170216_082826čky s lidskou kostru, ale co bylo pro děti asi největším zážitkem, to bylo pozorování svého vlastního těla pomocí lupy: zkoumali jsme své prsty, vlasy, kůži a došlo i na modely zvířat ve vitríně. Moc děkujeme paní učitelce Voříškové za krásnou hodinu.

Lucie Dragounová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přípravka v přírodovědné třídě

Tonda obal na cestách…

20170228_091623 20170228_110900… byl název programu, s nímž k nám do školy přijeli zástupci firmy Komekom, která likviduje odpady. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí o třídění odpadů, zpracovávání plastů, barevných kontejnerech, které bychom měli umět rozeznat a následně správně použít na tříděný odpad… Prostě spoustu užitečných věcí, které pomohou řešit „čistou“ budoucnost naší planety. Neméně zajímavé bylo i povídání o tetrapacu a následné poučení: Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Prakticky jsme si také vyzkoušeli třídění, přičemž někteří z nás si nevěděli rady s autosklem, keramickou vázou apod. Zajímavá byla i informace o zrušení skládek. Co bude dál a kde se postaví spalovna, jak to bude s odpadem fungovat? Spousta těžce řešitelných otázek. Přesto jsme odcházeli s přesvědčením, že třídit rozhodně budeme. Chceme mít naši Zemi čistou.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tonda obal na cestách…

Školní čtenářské kluby

Logolink_OP_VVV_hor_barva_czŘíká se, že dnešní děti nečtou – je tomu skutečně tak? Pokud ano, je možné tento stav změnit? Proč je důležité, aby děti četly? Jak rozvíjet dětské čtenářství? Jaké knížky baví dnešní děti? Jak čtenářské aktivity zakomponovat do běžné výuky?

Na tyto otázky naše škola hledá odpovědi v projektu „Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ“, v němž budeme s podporou Nové školy, o. p. s., po dobu tří let pracovat spolu s dalšími dvaceti šesti základními školami napříč celou Českou republikou. Všichni společně zaměříme svou pozornost mimo jiné i na to, jak rozvíjet čtenářství u náctiletých, v jejichž domovech četba nemá své pevné místo nebo kde se vzdělání nevěnuje potřebná pozornost. Projekt je financován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a běží v období 1. 11. 2016 – 30. 10. 2019.

Naše společná přesvědčení o dětském čtenářství

  • Rozvíjet čtenářství můžeme jen u dětí, které poznaly radostný zážitek z četby.
  • Každé dítě potřebuje při své čtenářské cestě průvodce.
  • Čtení je potřeba věnovat čas.
  • Čtenářská gramotnost je základním předpokladem školního i životního úspěchu dětí.

V naší škole se od února 2017 schází čtenářský klub otevřený přibližně 12 dětem převážně z druhého stupně, z nichž část tvoří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti se ve formátu volnočasové aktivity potkávají jedenkrát týdně na dvě vyučovací hodiny. Cílem setkávání je vytváření čtenářského společenství. V centru tohoto společenství je bohatá nabídka knih a čtení. Čtenářský klub vedou dva manažeři – kmenový pedagogický pracovník školy a externista se znalostí dětské literatury a čtenářství z jiné organizace (nejčastěji z dětského oddělení veřejné knihovny).

Cílem klubu je pozitivně ovlivňovat členy v jejich vztahu ke knihám a čtení, přenést kladný postoj ke čtenářství i do jejich osobního života a tím alespoň částečně kultivovat i jejich domácí prostředí. Klub je vybaven podsedáky a kusovými koberci. Ve chvílích samostatného tichého čtení odpoutání se od lavic umožní vyhledat každému žákovi pohodlnou pozici, což je jedno ze základních pravidel pro rozvoj čtenářství velmi osvědčené metody RWCT Dílna čtení. Centrem bude ale především vybavená knihovna, pro mnoho žáků je to věc, na kterou nejsou z domova zvyklí, nepatří mezi předměty běžné, tedy ani nijak pro život důležité. Knihovna s vyrovnanými barevnými hřbety knih, kolem níž se žáci srocují, vybírají si knihy, neformálně si je doporučují, knihy vyjímají, prohlížejí a zase vrací zpět  – to je ideál každého čtenářského klubu.

Náplň klubu již od počátku zakládáme na třech stěžejních čtenářských aktivitách: sdílení vlastního čtenářství spolu s doporučováním si četby navzájem (zde klademe důraz na vrstevnické doporučování, které je hlavním faktorem při výběru knihy a v motivaci k četbě vůbec), půjčování knih domů – podle jasně daných pravidel, která si každá škola individuálně nastaví –  a přímá práce s knihou během samotné schůzky s důrazem na samostatné čtení knih dle vlastního výběru formou dílny čtení, resp. přímá práce s knihou formou čtenářských lekcí. Ve čtenářském klubu budeme kromě pravidelné činnosti organizovat i schůzky s odlišnou náplní. Jedná se o Den otevřeného klubu, kdy jsou pozváni rodiče či spolužáci, resp. ostatní učitelé naší školy, návštěvy osobností  v klubu a scénické čtení v klubu.

Čtenářský klub nemá být příjemným a inspirativním prostředím jen pro děti, nýbrž i pro paní učitelku, která jej vede. Možnost při vedení klubu spolupracovat s knihovníkem obohacuje zaběhlé postupy pedagogů o nový rozměr. Knihovníci mají větší přehled o dětské literatuře, nejsou svázáni osnovami a často se jim lépe daří vytvořit tu správnou volnočasovou atmosféru. Práce v tandemu učitel – knihovník přináší možnost osobního i profesního růstu na obou stranách. Obě vedoucí mají svoji osobní metodičku, která jim pomáhá připravovat klubový program tak, aby děti bavil, sledoval konkrétní čtenářské cíle a byl (časem) dobře využitelný i v běžné výuce. Smyslem projektu totiž není jen oněch přibližně 12 dětí docházejících do klubu, ale především postupné ovlivňování celého školního prostředí směrem k otevření se čtenářství a jeho prostoupení výukou i jiných oblastí než výhradně českého jazyka. Klubová setkání umožňují pedagožkám vyzkoušet postupy či metody, k nimž by se v běžné výuce třeba neodhodlaly, ať z důvodu vysokého počtu dětí ve třídě, nejistoty v metodě nebo nutnosti beze zbytku splnit cíle hodiny. Čtenářský klub je kroužkem i pro paní učitelky, resp. knihovnice – když se něco nepodaří, nevadí J. Slepá cesta nebo chyba jsou příležitostí pro zlepšení. Je však nezbytné se zastavit v reflexi setkání nad tím, proč se něco nezdařilo, hledat cesty, jak to příště zkusit znovu lépe.

Navazujeme na tříleté zkušenosti mimopražského projektu „Brána ke vzdělávání“ financovaného v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Spolu s námi taje dětského čtenářství (tentokrát však s explicitním zaměřením na děti s odlišným mateřským jazykem) prozkoumávají ve 13 čtenářských klubech 10 pražských základních škol, a to v projektu financovaném v Operačním programu Praha – pól růstu ČR.

Více informací o našem společném snažení, inspiraci i mnoho knižních anotací a lekcí využitelných ve výuce, najdete na www.ctenarskekluby.cz nebo na facebooku Školní čtenářské kluby.

„Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000589

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní čtenářské kluby

Karnevale, račte dále!

P_20170217_131442Poslední den před prázdninami, 17. února, proběhl ve školní družině karneval, na němž se sešlo 56 dětí ze všech oddělení. Plejáda masek byla pestrá – princezny a víly, různí bojovníci, upíři a čarodějnice, několik zvířátek a dokonce i grilované kuře. Zábavu jsme zahájili přehlídkou masek a poté pánskou volenkou. Chlapci se samozřejmě styděli a nechtělo se jim. To naopak holky byly aktivnější a při dámské volence si hned běžely pro vyvoleného tanečníka. Nakonec se tančilo nejen v párech, ale i ve skupinkách. A k tanci přibyly soutěže:  židličkovaná, tanec ve dvojici s balónkem, předávání obruče v kruhu, foukání brčkem do lego kostičky…, to je jen několik soutěží, které jsme stihli. Ačkoli jsme jich měli naplánováno daleko víc, čas byl neúprosný: ve 14:30 jsme museli zpět „do civilu“. Na další fotografie se můžete podívat v sekci Školní družina.

Marcela Moravcová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Karnevale, račte dále!

Knižní klubovna

2017-02-15-19402017-02-15-1942Naše škola se zapojila do dalšího projektu, který tentokrát souvisí se čtenářskou gramotností. Od února probíhají každé středeční odpoledne tzv. dílny čtení, v nichž si děti pod vedením paní knihovnice Nadi Rollové a paní učitelky Blanky Zajíčkové povídají o knížkách, o svých zážitcích z četby, o literárních hrdinech, kteří je něčím oslovili, vzájemně si knihy doporučují a učí se rozumně formulovat kritické názory na literaturu. Je potěšitelné, že 2017-02-08-1938klubové děti již 2017-02-15-1941přilákaly k „půjčování si“ knížek i své spolužáky, takže na prázdniny si knihu domů odneslo i několik neklubových dětí. Moc se těšíme na první březnové setkání, v němž si při čaji a dortíku o přečtených knihách popovídáme. Zároveň připomínáme, že i během prázdnin si lze knihu v klubové knihovně vypůjčit nebo vyměnit, a to v úterý 21. února mezi 12.00 a 13.00 hod.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Knižní klubovna

Kostičky kam se podíváš…

IMG_1178IMG_1196Výstaviště v pražských Holešovicích hostí výstavu Lega a my jsme si ji nenechali ujít. Možná si řeknete, proč jezdit na výstavu malých hranatých dílků, které se dají zasunout do sebe? My ale dobře víme, na co se máme těšit, protože tyhle kostičky v sobě skrývají celý svět. V jednotlivých vitrínách jsme viděli Eiffelovu věž, sochu Svobody, budovu opery v Sydney či Tádž Mahal. Prošli jsme si historií od dob starověku až po současnost, kdy jsme obdivovali egyptské pyramidy, architekturu starověkého Říma, nakoukli do středověké vesnice nebo jsme prozkoumávali podzemní části uhelného dolu. Pro filmové nadšence byla připravena celá nekonečná řada filmových výjevů, např. Star Wars, Avatar, Pán prstenů, Harry PIMG_1165otter a mnoho dalších. Jedním z největších vystavovaných předmětů byl 11 metrů dlouhý Titanic, který se stavěl celý jeden rok, a my jsme na něm mohli oči nechat, opravu dobří pozorovatelé objevili i Leonarda DiCapria a Kate Winslet společně stojící na přídi. Součástí výstavy je i obrovská herna plná kostiček, kterou jsme jen těžko opouštěli, ale čas na stavbu dalšího Titaniku bohužel nebyl.

Žáci 1. B, 3. A a 3. B

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kostičky kam se podíváš…

Vikingové v tělocvičně!

IMG_7695  IMG_7715Skupina Pernštejni si pro letošní školní rok připravila povídání s ukázkami o životě Vikingů. Přesvědčili jsme se, že někdy si díky filmům a počítačovým hrám uděláme trochu zkreslenou představu. Herci vyprávěli o Vikinzích trochu jinak. Popsali nám postavení jejich žen, ukázali dobové oblečení a seznámili nás se způsobem boje při objevování a dobývání. Do hry zapojili také naše spolužáky, kteří jim pomohli předvést lidský obranný val. Ukázali i souboj muže proti muži, ten měl IMG_7704největší úspěch u kluků. Jsme rádi, když dějepis probíráme i touhle formou, a těšíme se, co pro nás Pernštejni připraví na příští rok.

Petra Vojtěchová a Šárka Kolbabová, VIII. A

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vikingové v tělocvičně!

Viděli jste na školňáku naši partu sněhuláků?

IMG_20170112_125521Protože nám zatím zima přeje, chodíme na tělocvik ven. Někdy bobujeme a sáňkujeme, někdy se koulujeme. V jedné z hodin jsme také stavěli sněhuláky. Sníh byl na stavění ideální, takže IMG_20170112_125747jsme se rozdělili do skupinek a postavili sněhuláky podle svých představ. Sice jsme neměli ani mrkve ani knoflíky na ozdobení, ale pomohli jsme si větvičkami, klacíky a kamínky. Za půl hodiny se na školním hřišti objevilo 8 různě velkých sněhuláků. Doufáme, že tam dlouho vydrží…

Žáci V. ročníku

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Viděli jste na školňáku naši partu sněhuláků?