Aktuální informace k rotačnímu návratu žáků 2. stupně

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021 se v základních školách v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit).

S ohledem na výše uvedené stanovuje ředitel školy následující harmonogram rotační výuky.

 • V týdnu od 3. 5.- do 7. 5. se prezenčně budou vzdělávat žáci 7. tříd (7.A, 7.B) a 8. tříd (8.A, 8.B). Zbytek 2. stupně se v tomto týdnu vzdělává distančním způsobem.
 • V týdnu od 10. 5. do 14. 5. se prezenčně budou vzdělávat žáci 6. tříd (6.A, 6.B) a 9. třídy. Zbytek 2. stupně se v tomto týdnu vzdělává distančním způsobem.
 • Ve stejném složení probíhá rotace i v následujících týdnech.

Další informace k mimořádnému opatření:

 • žáci účastnící se prezenční výuky se testují (2. st. – 2x týdně)
 • žáci, kteří se z nějakého důvodu nemohou účastnit prezenční výuky, musí mít omluvenku (distanční výuka v daném týdnu neprobíhá)
 • k ochraně dýchacích cest žáci používají roušku (s výjimkou pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělesné výchovy)

Jan Tůma, ředitel školy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální informace k rotačnímu návratu žáků 2. stupně

Informace k výsledkům zápisu do 1. třídy

Všichni, kteří žádali o přijetí do ZŠ Zlonice, byli přijati. Rozhodnutí o přijetí obdrží zákonní zástupci na třídní schůzce pro budoucí první ročníky. Termín schůzky bude stanoven podle epidemiologické situace v průběhu května.

Mgr. Jana Linhartová, zást. ředitele školy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k výsledkům zápisu do 1. třídy

Lapbook v práci 5. B

Online výuka je pro všechny velmi náročná. Proto jsme se se žáky 5.B rozhodli, že si ji trochu zpestříme. V rámci Školního vzdělávacího programu a průřezových témat jsme se zabývali tématem Mediální výchova (tvorba a stavba mediálního sdělení). Vytvořili jsme soubor interaktivních sešitů, tzv. LAPBOOKŮ, k probraným tématům z  vlastivědy a přírodovědy. Dětem byly nabídnuty a poskytnuty pomůcky, aby i v dnešní době zavřených obchodů mohly pracovat. 
Všem se práce velmi povedla a je k viděním v patře na 1. stupni naproti schodům.
Kateřina Čermáková, třídní 5. B
Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lapbook v práci 5. B

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče,

zde shrnuji oficiální informace ve zkrácené podobě, které jsme dostali od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy po jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021. V bodech uvádím nejpodstatnější.

 • Školám a školským zařízením je uložena povinnost testovat děti, žáky (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně (netýká se individuálních konzultací).
 • K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které školám budou distribuovány) nebo neinvazivní PCR testy.
 • Manuál k testování ve školách a školských zařízeních, letáky k testování pro žáky a rodiče, instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete ZDE.

Povoluje se:

 • přítomnost dětem v přípravné třídě
 • přítomnost žákům 1. stupně ve škole, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd
 • přítomnost na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině
 • přítomnost ve školních družinách a školních klubech žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky (Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.)

Organizační informace:

 • Zpěv jako součást vzdělávání je povolen pouze v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.
 • Sportovní činnosti jako součást vzdělávání jsou nadále umožněny v mateřské škole a v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.
 • Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: Dětem a žákům 1. stupně se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání ve školách, školních družinách a školních klubech.
 • V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku (výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření).
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy informujeme, že pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, absolutoria se bude také uplatňovat testování, jako pro případy prezenčního vzdělávání. Specifické organizační a hygienické podmínky konání zkoušek zašle MŠMT s předstihem podle aktuálních epidemiologických opatření.

Mgr. Jan Tůma, ředitel školy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Zápis do prvních tříd

Podobně jako vloni ani letos neproběhnou ve školách tradiční zápisy do prvních tříd. V naší základní škole se zápis bude konat v pozměněné podobě v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy.  K zápisu se dostaví zákonný zástupce předškoláka (bez dítěte), přinese s sebou potřebné doklady: rodný list dítěte (fotokopii, scan), pokud dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce, musí mít písemné oprávnění dítě zastupovat, měl-li předškolák odklad povinné školní docházky, pak i kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.

Dále je zapotřebí seznámit se s níže uvedenými přílohami a všechny potřebné s sebou k zápisu přinést již vyplněné. Můžete si je stáhnout zde na našem webu a doma vytisknout, vytištěné budou od úterý 6. dubna k dispozici ve vestibulu školy, kde je pak možné si je vyzvednout.

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Dotazník pro rodiče žáka

Pracovní list pro děti

Seznamte se prosím také s Dopisem rodičům, který pro vás vyučující připravili, a s desaterem Co by měl zvládat předškolák. Vámi vyplněný dotazník pro rodiče a dítětem vypracovaný pracovní list přineste s sebou k zápisu.

V rámci zápisu můžete zároveň požádat o přijetí do přípravné třídy.

Pokud žádáte o odklad školní docházky, je nutné s sebou přinést doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

Doufáme, že nám situace dovolí sejít se s vámi na třídních schůzkách, které plánujeme na červen 2021.

Mgr. Jana Linhartová a Mgr. Jana Hrdličková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do prvních tříd

Kyberbezpečnost – online beseda

Děti se již rok pohybují  téměř celé dny na internetu. Jak moc bezpečně? Vědí ony samy, co jim hrozí? 8. března se pro žáky naší školy konala online beseda Kyberbezpečnost. Ve spolupráci s Ostrovem Slaný a s projektem Calliditas Edutainment ji zorganizoval pan učitel Pagač. Zúčastnily se jí šesté a sedmé ročníky, každý po dvou hodinách v rámci běžného vyučování. Připojila se naprostá většina žáků, kteří živě a samostatně reagovali a s lektorem spolupracovali. Obsahem besedy bylo bezpečné chování při pohybu na internetu, zásady bezpečné komunikace s neznámými lidmi, nakládání s nevyžádanou poštou a především i problémy kyberšikany a kyberstalkingu, pojmy, které se v současné době, kdy se děti nemohou běžně stýkat, značně rozbujely.

Lektor byl velmi přátelský, odborně na vysoké úrovni, s dětmi to uměl. Až se žáci vrátí do školy, rádi bychom podobnou besedu uspořádali i naživo, s využitím nejmodernější techniky, např. virtuální reality.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kyberbezpečnost – online beseda

Zápis do první třídy

Zapis2021

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do první třídy

SLAVNOST ČTENÁŘE V PRVNÍ TŘÍDĚ

Prvňáci mají za sebou půlrok ve škole.  Když v září poprvé usedali do lavic, někteří poznali sotva pár písmenek. Během půl roku se jich naučili tolik, že už si zvládnou téměř vše přečíst. A to si říká o oslavu! V pátek 12. února jsme si tedy udělali v první třídě projektový den, který se týkal především čtenářských dovedností našich dětí.  Žáčci plnili různé úkoly, kdy hledali stejná písmena, luštili a tvořili rébusy a také skládali ze slov věty.  A protože pracovali ve skupinách, tak se zároveň učili spolupracovat a pomáhat si.  Za splněný úkol si skupina zasloužila klíč, každá musela získat celkem čtyři klíče, aby si zasloužila odměnu.  Jelikož máme u nás ve škole samé šikovné prvňáčky, všem se povedlo úkoly splnit a získali kromě sladké odměny i nové pracovní knihy, ze kterých se budeme učit číst. Všem se nám projektový den moc líbil a děti si za skvělou práci zaslouží velkou pochvalu!

Mgr. Jana Hrdličková

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SLAVNOST ČTENÁŘE V PRVNÍ TŘÍDĚ

Zprávičky ze třídy IZS

Jsme žáci třetí, čtvrté a páté třídy a jsme moc rádi, že můžeme chodit se svými kamarády do školy a nemusíme být sami doma. Učíme se ve třídě hlavní družiny. Každý den máme distanční výuku a snažíme se jeden druhého nerušit. Někdy je to trochu složité, protože ne všichni máme online výuku ve stejný čas. Píšeme domácí úkoly a ve volných hodinách si hrajeme. Máme k dispozici mnoho her, které využíváme. Na konci každého týdne máme kroužek origami, kde se učíme stavět podle návodů z YouTube – různá zvířátka, misky, vázy, srdíčka… V tomto týdnu, kdy napadlo tolik sněhu, jsme si zahráli na Eskymáky a na zahradě za šatnou jsme si postavili ze sněhu iglú. Byl to super nápad a myslíme, že se nám stavba povedla. Bydlet v takovém příbytku bychom ale rozhodně nechtěli.

Žáci třídy IZS

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zprávičky ze třídy IZS

Testy k přijímacím zkouškám na střední školy

Vážení rodiče,

Česká školní inspekce nabízí pro letošní přijímací zkoušky možnost využít jako jednu z forem přípravy pro čtyřleté (ale i šestileté a  osmileté) studium elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Z nabídky citujeme: Testy připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. K dispozici jsou testy z českého jazyka a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v letech 2020, 2019, 2018 a 2017, plus ukázkové verze testů pro rok 2021.

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store. Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Testy k přijímacím zkouškám na střední školy