Aktivity pro žáky II. stupně

Vážení rodiče,

rozhodnutím vlády je dána školám možnost organizovat aktivity pro žáky II. stupně. Ovšem nepůjde o stejný charakter „návratu“ jako u žáků I. stupně.  Výuka bude nadále probíhat distanční formou.

Z webových stránek ministerstva školství zprostředkováváme tyto vybrané informace:

Další etapy uvolňování opatření ve školách – od 1. 6. a 8. 6. 2020

 • Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná.

Po vyhodnocení dotazníkového šetření vám přinášíme informace ohledně možného „návratu“ žáků II. stupně. V souladu s aktualizovanou vyhláškou MŠMT ze dne 27. 5. 2020 o Ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 nabízíme žákům tuto možnost:  1x v týdnu vzdělávací a socializační aktivity ve škole a 1x v týdnu exkurzi do paměťových institucí (muzeí, galerií, památníků, zámků), které jsou v rámci pokusného ověřování MŠMT pro žáky zdarma (doprava, vstupné). Jiné instituce je možné navštěvovat také, ale ty již zdarma nejsou. Nabízené aktivity, a to jak ve škole nebo mimo ni, nejsou povinné. Byl stanoven následující harmonogram: 6. ročník bude mít možnost přijít do školy v pondělí, 7. ročník v úterý, 8. ročník ve středu, 9. ve čtvrtek. Povinností bude při prvním setkání ve škole předat podepsané čestné prohlášení, které najdete na našich stránkách i stránkách MŠMT. Bez něj se nemůže žák aktivit účastnit. Exkurze budou domlouvat třídní učitelé. Odbornou exkurzi mohou nabídnout i další pedagogové a to napříč druhým stupněm, což umožňuje zmiňovaná vyhláška. Dodržet se musí 15ti členné skupiny. Z důvodu náročné organizace skupiny a exkurzí prosíme o shovívavost při neustálém nutném přihlašování se k jednotlivým aktivitám na konkrétní datum.  Věřím, že když jsme zvládli situaci doposud, tak zvládneme i náročný závěr roku.

Mgr. Bc. Jan Tůma

ředitel školy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktivity pro žáky II. stupně

Dokumenty k nástupu žáků do školy

Vážení rodiče,

v souvislosti s možným nástupem vašich dětí do školy se prosím seznamte s následujícími dokumenty:

Ochrana zdraví

Příloha – čestné prohlášení

Děkujeme.

Výňatek nejdůležitějších opatření:

Pohyb žáků před vstupem do školy a ve škole organizuje škola podle těchto principů:

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou.

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

— Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

— Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.

— Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

— Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

— Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

— Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

— Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

— Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

— Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

— Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

— Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

— Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

— Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

— Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

— V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

— Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

— Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru) – například obrázek v příloze.

— Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

— Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

— Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

— Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.

— Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.

— Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

— Ranní družina není poskytována.

— Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání .

— Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.

— Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy.

— Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování :

— Dle místních podmínek, množství žáků a personálu je možné zvažovat jednu ze tří variant:

 • Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel.
 • Školní stravování – studené obědové balíčky při zajištění níže uvedených pravidel.
 • Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda).

— Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

— V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.

— Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

— Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

— Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ). 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dokumenty k nástupu žáků do školy

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

ředitel školy rozhodl v souladu s §46 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), že vyhovuje všem žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Zlonice, okres Kladno. Písemné rozhodnutí vám bude předáno na schůzce rodičů budoucích prvňáků, která se uskuteční v červnu. O jejím konání budete včas informováni.

 

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. třídy

Programy pro práci z domova

Vážení rodiče, milí žáci,

současná situace vyžaduje, abychom komunikovali pomocí Internetu a PC, což s sebou nese mnohá úskalí. Některým nejde otevřít určitý soubor, jiní zase zápolí s tiskem… Je toho mnoho, proto Vám nabízím malý přehled základních programů, který může s těmi nejčastějšími problémy pomoci… Vše je zdarma a z oficiálních prověřených stránek, není třeba se obávat instalací.

1. Pokud je soubor v archivu (tj. koncovka zpravidla .zip, nebo .rar), je třeba ho z archivu nejdřív dostat (rozbalit). K tomu slouží program 7ZIP. Po jeho instalaci pak stačí na „zazipovaný“ soubor kliknout pravým tlačítkem a budete mít možnost jej „rozbalit“. Najdete jej ZDE

2. Soubory PDF – slouží zejména ke čtení. Zpravidla (pokud se nejedná o formulář) do nich nejde v PC nic dopsat. Otevřít jdou přímo ve většině moderních prohlížečů (Google Chrome, Mozilla Firefox…). Nejjistější je ovšem nainstalovat si příslušný program pro čtení PDF souborů – Adobe reader. V nejnovější verzi  ZDE

3. Soubory „Office“ – nejčastější soubory, které Vám paní učitelky posílají jsou dokumenty s koncovkou .docx, případně tabulky .xlsx, či prezentace .pptx. Jedná se o dokumenty z Wordu, Excelu, či Powerpointu ze skupiny Microsoft office. MS Office je placený software, nicméně existuje varianta zdarma, která .docx, .xlsx i pptx také otevře a umožní Vám s těmito soubory pracovat. Jde o Libre office. Najdete jej ZDE

Vybaveni těmito programy byste neměli mít problém vypořádat se s jakoukoli nástrahou, kterou na Vás online vyučování nachystá. Pokud přesto narazíte na nějaký problém, o kterém jsem se zde nezmínil, obraťte se na mě prosím s dotazem přes Školu online. Přeji hodně zdraví a pevné nervy.

Pavel Pagač

 

 

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Programy pro práci z domova

Zápis do první třídy aneb jak rozpoznat školní zralost

Vážení rodiče,

pokud váháte s nástupem dítěte do školy a rádi byste mu docházku nechali odložit, podívejte se prosím na přiložený dokument, který by vám měl pomoci odhalit, zda je, či není Vaše dítě zralé na školní docházku. Posuzovat zralost bychom měli ze všech hledisek. K úplným základům patří, že budoucí prvňáček musí vydržet bez své maminky a zvládá takové nároky v mateřské školce bez problémů. Vydrží se soustředit na jednu činnost nejméně 15 minut, třeba na čtení pohádek, které by vám zároveň měl být schopný převyprávět. Rozumí pojmům – slovům, najde například mezi předměty na obrázku ten, který jste pojmenovali? Pozná rozdíly mezi velmi podobnými obrázky? Vyzkoušet to můžete při hraní pexesa. Také výslovnost hlásek by měla být správná, je to důležité pro psaní i pro čtení slov. Dítě by se mělo orientovat v čase – ráno, večer, dnes, zítra, včera, ale i v prostoru – bude chodit samo do školy, ze školy. Nezáleží na tom, kterou rukou vládne lépe, ale je důležité, aby umělo postavit nepadající komín, moc netlačilo při kreslení na pastelku a obrázky nepřetahovalo. Zvládne nakreslit kruh a čtverec? Pozná je a pojmenuje více geometrických tvarů? Pokud už teď máte nějaké pochybnosti, podívejte se na přiložený dokument a případně uvažujte o odložení školní docházky.

Znaky školní zralosti ke stažení

 

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do první třídy aneb jak rozpoznat školní zralost

Vzory žádostí

Vážení rodiče, pro lepší přehlednost zde máte k dispozici vyplněné vzory žádostí, které potřebujete k přijetí dítěte do školy a k odkladu školní docházky.

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vzory žádostí

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče budoucích žáků první třídy,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Zápis do naší školy byl stanoven na 3. dubna 2020 od 12.00 do 16.00 a 4. dubna 2020 od 9.00 do 11.00.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně případné dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (NELZE POSLAT PROSTÝ MAIL!)
 • poštou
 • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

jméno a příjmení žadatele (dítěte), datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu), označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola), podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje). Dále vyžadujeme doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií nebo dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Pro zopakování z výše uvedeného tedy vyplývá:

 • zápis proběhne v plánovaném termínu a 4. dubna
 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání si můžete stáhnout na našich internetových stránkách v záložce Dokumenty a k žádosti přiložte prostou kopii rodného listu
 • vyplněnou žádost s kopií rodného listu zašlete buď datovou schránkou, nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem (NELZE PROSTÝ MAIL!), nebo ji zašlete poštou či osobně doneste v daném termínu do školy
 • pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, stáhněte si Žádost o odklad povinné školní docházky pro dítě a postupujte shodně jako u přijetí (K odkladu budete potřebovat doporučení z PPP a od lékaře. Tyto dokumenty dodáte, až to situace dovolí. Do té doby bude správní řízení přerušeno.).
 • doporučení: zvažte, zdali je dítě školsky zralé (chystáme pro vás stručný přehled, co má takové dítě umět); nezapomeňte žádost podepsat a uveďte na sebe telefonní kontakt případně email, abychom vás mohli zpětně kontaktovat

Mgr. Bc. Jan Tůma

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Distanční forma vzdělávání

Vážení rodiče,

jak již víte, Bezpečnostní rada státu rozhodla o uzavření škol v České republice. Přítomnost žáků ve škole je zakázána, to však neznamená, že žáci mají prázdniny. Škola jako organizace funguje nadále. Vzdělávací proces taktéž probíhá dle harmonogramu školního roku. Učitelé jsou v pracovním procesu, jen v poněkud jiné formě. Budou žákům zasílat podklady k samostudiu, zadávat samostatné práce (a případně je vyhodnocovat), zadávat projekty, referáty apod. Proto sledujte webové stránky školy, a především svůj účet na www.skolaonline.cz.

Milí žáci,

věřím, že si uvědomujete, že nemáte prázdniny. Po znovuotevření školy budou učitelé navazovat na zadávané úkoly, proto jistě není čas k zahálce.

Důležité pro žáky:

 • Snažte se dodržovat pracovní režim, pravidelně vstávat (nespat do odpoledne), rozdělit si den na čas věnovaný vzdělávání, odpočinku a pohybu.
 • Věnujte se úkolům každý den.
 • Udržujte prostřednictvím moderních technologií kontakt se spolužáky, mohou vám některé povinnosti připomenout nebo mohou pomoci s jejich plněním.
 • Mluvte o úkolech se svými rodiči, třeba vám pomohou a sami budou rádi, že mají přehled o vašich aktivitách.
 • Nebudete-li si s nějakými úkoly vědět rady, snažte se na ně nejdříve přijít sami. Času na plnění úkolů bude dostatek. Pomoci vám může třeba internet, učebnice, pracovní sešit, možná i kamarád.
 • Úkoly budou zadávány v systému Škola OnLine. Je třeba, abyste se pravidelně, nejlépe každý den, přihlásili. Berte prosím na vědomí, že vaši přítomnost v systému si mohou učitelé a vedení školy ověřit.
 • Buďte v kontaktu se svými učiteli. Když si s něčím nebudete vědět rady, napište jim.
 • Otevírají se vám ideální možnosti k četbě a studiu, které jste z nějakých důvodů možná odkládali.
 • Procvičujte to, co už umíte. Opakování matka moudrosti.
 • Vaši učitelé jsou vám k dispozici od pondělí do pátku mezi 8:00 a 12:00. V této době vám odpoví na zprávu prostřednictvím skolaonoline.cz, popřípadě e-mailem. Učitelé mohou využít i dalších komunikačních nástrojů dle svých možností (chat, video hovor, webinář aj.)

Důležité pro rodiče:

 • Potvrzení o ošetřovném bude škola vydávat vždy v pondělí a ve středu od 7:00 do 12:00 hodin v kanceláři školy.
 • V ostatní dny je škola pro veřejnost uzavřená. Není možné si vyzvedávat zapomenuté sešity, učebnice aj. Vyučující si dle své potřeby sami zjistí, zda mají žáci potřebné vybavení k dispozici.
 • Chápeme, že domácí výuka je náročná nejen pro děti, ale klade zvýšené nároky i na rodiče. Proto předem děkujeme za Vaši podporu.
 • Určitě je vhodné sledovat např. zajímavé historické, přírodovědné a jiné pořady.
 • Česká televize připravila unikátní projekt pro žáky 1. stupně s názvem UčíTelka. Jedná se o dopolední bloky věnované různým předmětům, vedené jsou zkušenými pedagogy. Začínají každý všední den v 9:00 na programu ČT 2. Bližší informace lze najít na https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/. Obdobně připravila i pásmo vzdělávacích pořadů pro žáky 2. stupně s názvem Odpoledka, které bude vysíláno po skončení pásma pro 1. stupeň. V úterý a ve čtvrtek pak bude pořad Škola doma pomáhat s přípravou na přijímací zkoušky.
 • Zajímejte se o svoje děti a kontrolujte je. Dohlédněte na to, aby vám pravidelně dokládaly, čemu se věnovaly. Absence osobního kontaktu mezi učitelem a žákem výrazně omezuje možnost kontroly, poskytnutí zpětné vazby, motivace.
 • Kontrolujte pravidelně skolaonline.cz. Kromě informací obecného charakteru v nich najdete zadání domácích úkolů a další pokyny pro vaše děti.

Vážení rodiče, milí žáci,

věřím, že se nám společně povede tuto nestandardní situaci zvládnout. Podstatné je zachovat klid a maximalizovat individuální úsilí na vzdělávacím procesu.  V případě potřeby se obracejte na svoje vyučující, kteří vám ochotně a rádi pomohou. V případě jakýkoli dotazů se můžete obrátit i na mě na telefonním čísle 312 591 108.

Mgr. Bc. Jan Tůma, ředitel školy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Distanční forma vzdělávání

Starší učí mladší

  V pátek 29. 2. si žáci ze 3. B vyzkoušeli, zásluhou 9. ročníků a paní učitelky Bauerové, prožitkové učení. Naši deváťáci si pro žáky připravili zajímavé praktické ukázky z oblasti zdraví člověka a první pomoci. Třeťáci si poctivě změřili svoji výšku, zvážili se, vyzkoušeli si, zda správně vidí a zda se dokáží podepsat poslepu, rozlišovali sladkou chuť od slané, měřili délku své nohy, trénovali paměť. Velký zájem měli žáci o měření krevního tlaku digitálním tlakoměrem, o poslouchání tlukotu svého srdíčka fonendoskopem i o měření tělesné teploty. Překvapeni byli z množství zajímavých informací, které jim sdělila paní učitelka Bauerová o vývoji člověka, líbila se jim i praktická ukázka z vývoje lebky člověka. Za splnění úkolů žáci získali zdravotnický průkaz, kterým se doma hrdě pochlubili. Deváté třídě a paní učitelce Štěpánce Bauerové patří obrovský dík.

Za nadšenou 3. B Barbora Štruplová

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Starší učí mladší

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Vážení rodiče a žáci,

zprostředkovávám vám informace na základě oficiálních informací od MŠMT č.j. MSMT-11703/2020-1 ze dne 10. 3. 2020.

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu.
Opatření se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.
Opatření platí do odvolání.

Opatření se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celé vzdělávání. Tam, kde to podmínky školy a žáků či
studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto
nástrojů rozhoduje ředitel školy. A proto sledujte informace a úkoly, které budou vyučující zprostředkovávat žákům po skončení jarních prázdnin prostřednictvím www.skolaoonline.cz.

Školní jídelny – poskytující stravování žákům nebudou po tuto dobu poskytovat školní stravování těmto žákům. Na jiné činnosti nemá opatření přímý vliv.

Školní družina – nebude po dobu platnosti opatření v provozu.

Ošetřovné:
Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.
Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Potvrzení bude škola vydávat po skončení jarních prázdnin, tedy od pondělí 16. 3. v kanceláři školy od 7.00 do 13.00 a následující pracovní dny ve stejném čase.

Mgr Bc. Jan Tůma, ředitel školy

Posted in ZŠ Zlonice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol