Výchovné poradenství

Školní poradenské pracovitě

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole.

Poradenské služby v naší škole jsou zajišťovány výchovným poradcem a školním metodikem prevence.

Výchovný poradce:

Mgr. Jana Linhartová

 • 312 591 108, 312 592 159
 • konzultační hodiny pro žáky a rodiče dle dohody

 

Školní metodik prevence:

Mgr. Štěpánka Bauerová

 • konzultační hodiny pro žáky a rodiče po domluvě
 • e-mail:bauerovastepanka @gmail.com
 • telefon: 702 091 442

 

Standardní činnosti výchovného poradce podle Vyhlášky č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 

 Poradenské činnosti:

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
 2. a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 3. b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 4. c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,
 5. d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,
 6. e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 7. f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 8. g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 9. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 10. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 11. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 12. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 13. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

Metodické a informační činnosti

 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:
 2. a) v otázkách kariérového rozhodování žáků,
 3. b) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
 4. c) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 5. d) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
 6. e) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 7. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 8. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 9. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 10. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 11. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 12. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Zajímavé odkazy :

www.adehade.cz

www.inkluze.cz

www.sancedetem.cz

www.rodicevitani.cz

www.pppstredoceska.cz

www.ppporadna.cz

www.svpslany.cz

www.spckladno.estranky.cz

www.msmt.cz

www.cermat.cz

www.dyscentrum.org

https://www.scio.cz

www.infoabsolvent.cz

www.nuv.cz/p/ckp

 

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

o přijímání na střední školy a konzervatoře

ve školním roce 2017/2018

 

Právní a další předpisy týkající se přijímacího řízení lze v plném znění nalézt zde: www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zákon

Plné znění tohoto nezávazného dokumentu ministerstva školství lze nalézt zde:

http://www.msmt.cz/uploads/O21/O211/prijimaci_zkousky/Informace_pro_prijimani_MSMT_35421.pdf

Základní informace z výše uvedeného dokumentu:

– ředitel střední školy stanoví kritéria pro jednotlivá kola přijímacího řízení a zveřejní je společně s dalšími požadavky k přijímacímu řízení

– hodnocení jednotné přijímací zkoušky se podílí na výsledném hodnocení, resp. součtu bodů nejméně 60%, přičemž uchazeč má možnost podat si dvě přihlášky a na základě každé se dostavit k přijímací zkoušce. Pak se mu počítá lepší výsledek z obou zkoušek jak z matematiky, tak z českého jazyka na obě školy

– ředitel zároveň stanoví na své škole 2 termíny pro konání přijímací zkoušky

– v 1. kole přijímacího řízení lze podat až dvě přihlášky, nově do 1. března 2018. Na tiskopisech obou přihlášek uvede uchazeč obě zvolené školy či obory na škole ve stejném pořadí

– přihlášku ke studiu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy

– na přihlášce je nutno závazně uvést jedno z vyhlášených dat, kdy se uchazeč dostaví k přijímací zkoušce

– přijímací zkouška se skládá z jednotné zkoušky u maturitních oborů (M a Čj) a lze vykonat i ředitelem stanovenou školní přijímací zkoušku

– jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech – v prvním stanoveném termínu se uchazeč dostaví na školu uvedenou na prvním místě, ve druhém termínu na školu uvedenou na druhém místě, druhou možnost zkoušky není uchazeč povinen využít (pak si ovšem nemůže vybrat lepší výsledek pro posouzení k přijetí)

– pozvánky k přijímací zkoušce zasílá uchazečům příslušná střední škola nejpozději 14 kalendářních dnů před konáním PZK, v případě náhradní zkoušky pak 7 kalendářních dnů

– období pro školní přijímací zkoušky je stanoveno na 22. – 30. dubna 2018 pro obory bez maturitní zkoušky, od 12. do 28. dubna pro obory s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky, konkrétní datum stanoví ředitel střední školy

– jednotná přijímací zkouška je celostátně stanovena v 1. termínu na čtvrtek 12. dubna pro čtyřleté obory  a pátek 13. dubna pro šestiletá a osmiletá gymnázia.

Ve 2. termínu na pondělí 16. dubna pro čtyřleté obory a úterý 17. dubna pro šestiletá a osmiletá gymnázia. Pro řádně omluvené uchazeče je stanoven náhradní termín 10. a 11. května

– Centrum pro vyhodnocování výsledků zpřístupní výsledek zkoušky uchazečů středním školám v pátek 27. dubna do 12. hodin

– střední školy mají zákonem stanovenou povinnost zveřejnit výsledky přijímacích zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a také dálkově alespoň na dobu 15 dnů (např. webové stránky školy) pod registračním číslem uchazečů. Registrační číslo přidělí střední škola uchazeči nejpozději v den konání PZK

– rozhodnutí ředitele se přijatým žákům nezasílá, škola je pošle pouze nepřijatým uchazečům, ti mají nárok na třídenní odvolací lhůtu

– na listině s výsledky se musí uvést také právní důsledky související s doložením Zápisového lístku

– Zápisový lístek primárně vydává základní škola svým žákům, na jeho uplatnění má uchazeč stanovenu dobu 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl na škole vyhlášen výsledek přijímacího řízení. Pokud v této lhůtě uchazeč Zápisový lístek neodevzdá, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí

– „zpětvzetí“ zápisového lístku není právně možné, lze ho uplatnit jen při odvolacím řízení

– při ztrátě Zápisového lístku může uchazeč obdržet náhradní, pokud podal řediteli ZŠ žádost o vydání nového Zápisového lístku a přiložil čestné prohlášení, že původní lístek neuplatnil na jiné SŠ

– nahlížení do spisu o přijímacím řízení je možné jen v omezeném čase, ve kterém může škola před vydáním rozhodnutí nahlížení do spisu umožnit. Je dán obdobím nejvýše 2 pracovních dnů počínaje dnem, kdy je příslušné SŠ zpřístupněno hodnocení uchazeče (pro rok 2018 je to 27. duben)

– přihlášky může uchazeč v prvním kole podat dvě, na zadní straně uvede vysvědčení za poslední dva ročníky, přičemž mu je potvrdí ředitel příslušné základní školy nebo je žák doloží ověřenou kopií vysvědčení

– pokud uchazeč uvede chybně jakýkoli údaj, je povinností střední školy si tyto údaje ověřit a dát uchazeči lhůtu k jejich odstranění

– uchazeči s SPU: Podle doporučení školského poradenského zařízení, které je nutno přiložit k přihlášce, uzpůsobuje škola uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky přijímání ke vzdělávání; k tomu využívá Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné PZK uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami (č. j. MSMT -21506/2017 -1).

– pokud uchazeč závažným způsobem narušuje průběh PZK, může ho škola z konání zkoušky vyloučit, ten je pak posuzován, jako by ji vykonal neúspěšně a nemá možnost využít žádného náhradního termínu

– vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení je podmíněno ukončením předcházejícího kola (tj. vyvěšením a rozesláním výsledků a přijetím Zápisových lístků). Pro další kola není počet přihlášek pro jednotlivé uchazeče omezený a zároveň uchazeč na každé z přihlášek již vyplňuje jen jednu střední školu a jeden příslušný studijní obor. Kritéria pro další kola PZK stanovuje ředitel příslušné střední školy (může využít předcházející jednotnou zkoušku, resp. její výsledky, novou školní zkoušku, výsledky ze základní školy apod.)

– druhé a další kolo PZK na jednotlivých školách shromažďuje a zveřejňuje krajský úřad, kde lze informace na webových stránkách v příslušných termínech (květen až červen) dohledat

– žákem střední školy se přijatý uchazeč stává prvním školním dnem školního roku. Případnou změnu školy lze řešit po zahájení školního roku formou přestupu podle §66 školského zákona (nedoporučuje se řešit ukončením vzdělávání a podáním nové přihlášky)

Comments are closed.