Mateřská škola (vznikající)

 

Zápis do nově vznikající Mateřské školy při Základní škole Zlonice, okres Kladno pro školní rok 2023/2024

 

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č.
14/2005 sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímání dětí se řídí podle
ustanovení §34 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.
(správní řád) ve znění pozdějších předpisů. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku
zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§34a a 34b školského zákona).

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona 205/2020 sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato
podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
ZŠ a MŠ Zlonice, okres Kladno plánuje přijmout ve školním roce 2023/2024 24 dětí.

ŠVP vznikající MŠ bude v souladu s principy Montessori pedagogiky.

K zápisu na školní rok 2023/2024 stanovuje ředitel školy po dohodě se zřizovatelem tato kritéria pro přijetí dětí do vznikající MŠ:

1) Spádové děti (Zlonice, Břešťany, Lisovice, Tmáň, Vyšínek), které nejpozději před 01. 09. 2023 dovrší věk pět let a budou tedy plnit povinné předškolního vzdělávání

2) Spádové děti (Zlonice, Břešťany, Lisovice, Tmáň, Vyšínek, které nejpozději před 01. 09. 2023 dovrší věk čtyř let s možností přednostního přijetí sourozence (k již přijatému) po zvážení vedení školy (nárok nevzniká automaticky)

3) Nespádové děti, které nejpozději před 01. 09. 2023 dovrší věk pět let a budou tedy plnit povinné předškolního vzdělávání

4) Nespádové děti, které nejpozději před 01. 09. 2023 dovrší věk čtyř let s možností přednostního přijetí sourozence (k již přijatému) po zvážení vedení školy (nárok nevzniká automaticky)

5) Nespádové děti, které nejpozději před 01. 09. 2023 dovrší věk třech let s možností přednostního přijetí sourozence (k již přijatému) po zvážení vedení školy (nárok nevzniká automaticky)

 

V případě potřeby (uchazeči se stejnými podmínkami podle daných kritérii) bude využito losování.

Kritéria byla projednána zřizovatelem na Radě dne 21. 3. 2023

 

Informace pro rodiče

Termín podání žádosti: 2. a 3. května 2023

Zápis je administrativní záležitostí a není nutná osobní účast dítěte ve škole.

Do ZŠ a MŠ Zlonice, okres Kladno je třeba doložit:

 1. žádost
 2. evidenční list
 3. doklad o řádném očkování dítěte – potvrzení praktického dětského lékaře (netýká se dítěte s povinným předškolním vzděláváním)
 4. prostou kopii rodného listu
 5. popřípadě kopii doporučení ze školského poradenského zařízení

(nezapomeňte na podpisy zákonného zástupce na dokumentech)

Doklady se podávají:

 1. datovou schránkou
 2. e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)
 3. poštou (rozhodující je datum podání)
 4. osobním podáním ve škole (na recepci)

Důležité informace o zápisu:

 1. K zápisu na školní rok 2023/2024 jsou stanovena ředitelem školy kritéria pro přijetí. Tato kritéria, přihlášku a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek školy nebo si je vyzvednout na recepci školy.
 2. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 3. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 4. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
 5. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžadovat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Ve Zlonicích 31. března 2023

 

_______________________________

Mgr. Bc. Jan Tůma, MBA

Ředitel ZŠ a MŠ Zlonice, okres  Kladno

Comments are closed.