OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče budoucích žáků první třídy,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Zápis do naší školy byl stanoven na 3. dubna 2020 od 12.00 do 16.00 a 4. dubna 2020 od 9.00 do 11.00.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně případné dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (NELZE POSLAT PROSTÝ MAIL!)
  • poštou
  • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

jméno a příjmení žadatele (dítěte), datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu), označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola), podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje). Dále vyžadujeme doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií nebo dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Pro zopakování z výše uvedeného tedy vyplývá:

  • zápis proběhne v plánovaném termínu a 4. dubna
  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání si můžete stáhnout na našich internetových stránkách v záložce Dokumenty a k žádosti přiložte prostou kopii rodného listu
  • vyplněnou žádost s kopií rodného listu zašlete buď datovou schránkou, nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem (NELZE PROSTÝ MAIL!), nebo ji zašlete poštou či osobně doneste v daném termínu do školy
  • pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, stáhněte si Žádost o odklad povinné školní docházky pro dítě a postupujte shodně jako u přijetí (K odkladu budete potřebovat doporučení z PPP a od lékaře. Tyto dokumenty dodáte, až to situace dovolí. Do té doby bude správní řízení přerušeno.).
  • doporučení: zvažte, zdali je dítě školsky zralé (chystáme pro vás stručný přehled, co má takové dítě umět); nezapomeňte žádost podepsat a uveďte na sebe telefonní kontakt případně email, abychom vás mohli zpětně kontaktovat

Mgr. Bc. Jan Tůma

This entry was posted in ZŠ Zlonice. Bookmark the permalink.

Comments are closed.